Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2414 (2020-2021)
Innlevert: 10.06.2021
Sendt: 10.06.2021
Besvart: 15.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hvordan er disse midlene disponert og har midlene nådd fram til målgruppen sårbare eldre?

Begrunnelse

I Innst. 360 S (2019-2020) ble det gjennom avtalen mellom regjeringspartiene og FrP bevilget 400 mill. kr til en tiltakspakke for sårbare eldre som en del av tiltakspakkene knyttet til korona-pandemien. Midlene skulle fordeles gjennom en ordning som var søkbar for kommuner og frivillige organisasjoner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I budsjettforliket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020), ble det bevilget 400 mill. kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Formålet var å bekjempe ensomhet og sikre aktivitetstiltak for eldre, og som en del av tiltakspakken ble det opprettet fire tilskuddsordninger:1. Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen (25 mill. kroner)

Målet med ordningen er å motvirke ensomhet blant eldre ved å utvikle og prøve ut teknologiske verktøy, samt gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen. Dette skal bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker. Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddet og ordningen retter seg mot både kommuner og frivillige organisasjoner.2. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (150 mill. kroner)

Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet, samt å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig. Det er Statsforvalterne som forvalter tilskuddet og ordningen retter seg mot både kommunene og frivillige organisasjoner.3. Aktivitetstilbud og besøksverter (175 mill. kroner)

Målet er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Det er Statsforvalterne som forvalter tilskuddet og ordningen retter seg kun mot kommunene.4. Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre - Aktivitetsprogrammet (50 mill. kroner)

Formålet er å gi støtte til frivillige organisasjoner som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien. Det er Stiftelsen Dam som forvalter ordningen og ordningen retter seg kun mot frivillige organisasjoner.Erfaringene er at det har vært høy etterspørsel og god søknadsinngang. Departementet har p.t. ikke mottatt rapportering på bruken av midlene og vil komme tilbake med en nærmere beskrivelse av dette på ordinær måte i statsbudsjettet for 2022.