Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2584 (2020-2021)
Innlevert: 25.06.2021
Sendt: 25.06.2021
Besvart: 05.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Mener statsråden at det er i tråd med visjonen om pasientens helsetjeneste å bruke en dårligere medisin bare fordi den var litt billigere enn konkurrenten og dermed risikere at pasienten ikke blir frisk?

Begrunnelse

Norge kjøper en stor del av legemidlene våre inn gjennom anbud som er rangert kun på pris. Det betyr at legemidler kan vinne anbud med små prisforskjeller samtidig som det kan være svært store kvalitetsforskjeller. Når man ikke vurderer effekt ser man heller ikke på om pasienten blir frisk raskere, har færre bivirkninger eller holder sykdommen bedre i sjakk. Det er dermed ikke gitt at det lønner seg for samfunnet å kjøpe legemidler på denne måten. Spørsmålsstiller mener kvalitet burde vært lagt inn som en faktor sånn at man har rom til å vurdere om det er bedre for pasienten og samfunnet å bruke et annet legemiddel.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykehusinnkjøp HF, som er eid av de regionale helseforetakene, gjennomfører anskaffelser av h-reseptlegemidler (legemidler som er helseforetaksfinansierte og utleveres i apotek) og legemidler som brukes i sykehus. Anskaffelsene gjennomføres på vegne av de regionale helseforetakene som har finansieringsansvaret og er regulert av anskaffelsesregelverket. Hvilke tildelingskriterier som kan benyttes i anbud er regulert i anskaffelsesforskriften. En offentlig oppdragsgiver skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier. Departementet har innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF, om anskaffelser knyttet til legemidler. På bakgrunn av legemiddelkontrakters verdi er det i hovedsak anskaffelsesforskriften del I og III som regulerer legemiddelanskaffelsene. I henhold til anskaffelsesforskriften § 18-1 (del III) skal en offentlig oppdragsgiver velge tilbud på grunnlag av a) «den laveste prisen», b) «den laveste kostnaden» eller c) «det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet». I anskaffelsesforskriften § 7-9 (del I) fremgår det at også «miljø» kan benyttes som tildelingskriterium.Sykehusinnkjøp HF opplyser at de anvender alle nevnte tildelingskriterier i forskjellige anskaffelser, avhengig av konkurransesituasjon og relevante hensyn. Vurderingen av hvilke legemidler som er faglig likeverdige, og dermed kan sammenlignes med hverandre, gjøres av spesialistgrupper. En spesialistgruppe består blant annet av spesialister innenfor det gjeldende fagfeltet. Disse er oppnevnt av de regionale helseforetakene og er sentral ved planlegging og gjennomføring av den enkelte legemiddelanskaffelse. Sykehusinnkjøp HF opplyser at det i vurderingen av om legemidler er faglig likeverdige, vektlegges særlig effekt- og bivirkningsprofil, samt andre hensyn som kan være relevante i klinisk praksis.Når legemidler anses som faglig likeverdige, bør behandlende lege vurdere det høyest prioriterte (rimeligste) legemidlet for pasienten. Dersom det er individuelle hensyn hos den enkelte pasient (komorbiditet, kontraindikasjoner) som tilsier at pasienten ikke kan eller bør benytte det rimeligste legemidlet, eller pasienten ikke har tilstrekkelig effekt og/eller har bivirkninger ved behandling med det rimeligste legemidlet, kan andre mer kostbare legemidler benyttes. Anbud er dermed ikke til hinder for at behandlende lege forskriver et lavere prioritert (dyrere) legemiddel dersom det er medisinsk grunn til å fravike rangeringen.Jeg vil dessuten vise til at dersom flere pasienter bruker rimeligste legemiddel, så frigjøres midler til mer og annen pasientbehandling - eksempelvis pasienter som har medisinsk behov for andre dyre legemidler.Sykehusinnkjøp HF opplyser at dersom spesialistene anser at det er forskjeller mellom legemidlers effekt og/eller bivirkningsprofil, blir legemidlene ikke ansett som faglig likeverdige og de blir dermed ikke sammenlignet med hverandre på bakgrunn av pris. Det enkelte legemiddelet vil da anskaffes hver for seg.Avslutningsvis viser jeg til at for anskaffelsene som omhandler det meste av legemiddelvolumet, anslagsvis 85 pst. av legemiddelbruken som finansieres av de regionale helseforetakene, er pris og kvalitet (for eksempel brukervennlighet, blandbarhet, forsyningssikkerhet o.l., samt miljø for enkelte anskaffelser) benyttet som tildelingskriterier.