Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2595 (2020-2021)
Innlevert: 25.06.2021
Sendt: 25.06.2021
Besvart: 02.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Når vil statsråden tillate at pasienter kan motta nøytral informasjon fra legemiddelprodusentene, som omtale av sykdommen og den aktuelle legemiddelbehandlingen, slik som helse- og omsorgskomiteens flertall ønsket i behandlingen av legemiddelmeldingen og som tillates iblant annet Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Storbritannia?

Begrunnelse

Pakningsvedlegget i dag er den eneste informasjonen om legemidler som pasienten er garantert å få, og de er ofte lite tilpasset brukerne og vanskelige å forstå. Det er behov for mer brukertilpasset pasientinformasjon om det aktuelle legemiddelet pasienten bruker. Videre er det behov for generell informasjon om hvordan pasienten kan mestre sykdommen som legemidlet brukes mot.

I forbindelse med behandlingen av Legemiddelmeldingen i 2016 ba et flertall i Stortinget om at nøytral informasjon fra legemiddelprodusentene, som omtale av sykdommen og den aktuelle legemiddelbehandlingen til pasienter ikke lenger skal regnes som reklame. Siden den gangen har et forslag til forskriftsendring som ivaretar vært ute på høring. Saken ser imidlertid til ut til å ha stoppet opp i departementet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Norske myndigheter har de siste årene åpnet for at legemiddelindustrien i større grad enn tidligere kan informere allmennheten om sykdom, helse og legemidler uten at dette faller inn under definisjonen av reklame. Det er tillatt for legemiddelindustrien å utarbeide sykdomsinformasjon på gruppenivå og materiell som demonstrerer praktisk bruk av legemidler.

Reklame er aktiviteter som er utformet for å fremme salget eller bruken av legemidler. Det er tillatt å rette reklame om reseptpliktige legemidler til helsepersonell som kan rekvirere eller utlevere legemidler. Mot allmenheten er det reklameforbud for reseptpliktige legemidler. Reklame for reseptfrie legemidler kan også rettes mot allmennheten.

Hvilke forhold som faller inn under reklamebegrepet i legemiddellovgivningen er vidt og tolkes noe ulikt innad i EØS-området. Erfaringen med industriens utarbeidelse av helse- og sykdomsinformasjon og tekniske bruksanvisninger for praktisk bruk av legemidler, har vist at industrien, innenfor visse områder, kan bidra med informasjon til pasientene. Forutsetningen er selvsagt at det etableres klare rammer. Disse rammene vil i praksis innebære grenser for innhold og utforming som ivaretar at informasjonen ikke vil kunne anses som reklame rettet mot pasienter.

Et forslag om hvordan pasientrettet legemiddelinformasjon kan utarbeides fra industrien ble sendt på høring sommeren 2018. Etter høringen og i dialog med andre departementer knyttet til det forskriftstekniske, kunne ikke Helse- og omsorgsdepartementet gå videre med forslaget uten en del omarbeiding av utformingen av forskriftsreguleringen. Dette har tatt noe tid og arbeidet har blitt forsinket som følge av pandemien. Det tas sikte på å få en forskriftsregulering på plass i 2022.