Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2634 (2020-2021)
Innlevert: 28.06.2021
Sendt: 28.06.2021
Besvart: 05.07.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Dette er ikke et helsespørsmål, men handler om diskriminering av folkevalgte med funksjonsnedsettelser. Det er et demokratisk problem at funksjonshemmede er underrepresentert i folkevalgte organer. Mange er avhengig av BPA for å kunne delta. Nå kutter flere kommuner i innvilgede timer, slik at folkevalgte må si fra seg sine verv.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at dette skjer og sikre at folkevalgte med funksjonsnedsettelser ikke hindres i å inneha sine folkevalgte verv pga. mangel på nødvendig assistanse?

Begrunnelse

Jeg ønsker ikke et svar der det vises til Helse og omsorgsministerens svar, men vil vite konkret hvordan minister med ansvar for likestilling vil gripe det an at folkevalgte diskrimineres og hindres i å utøve vervet de er folkevalgte til pga. manglende praktisk assistanse.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Det er viktig at våre folkevalgte organer speiler mangfoldet i befolkningen, og at personer med funksjonsnedsettelse er representert og kan delta aktivt i samfunnsliv og politisk arbeid på lik linje med andre borgere.

Personer med funksjonsnedsettelse har erfaringer som er viktig for politikkutforming, og for utvikling av samfunnet. Medvirkning på alle nivåer er avgjørende for å skape en bred debatt, belyse problemstillinger, og iverksette gode tiltak og løsninger. Muligheten til å stille til valg, være medlem i politiske partier og delta i folkevalgte organer skal gjelde alle mennesker, uavhengig av funksjonsnivå. Gode systemer for medvirkning og deltakelse er en forutsetning for å skape like muligheter.

Norsk lovgiving bygger opp om dette, blant annet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering og stiller krav om universell utforming.

Kommunene har også et ansvar for å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i folkevalgte organer og bidra i samfunnet på lik linje med andre. Jeg har gitt Bufdir i oppdrag å gjennomføre et stort prosjekt som skal bidra til økt kunnskap om FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse hos både kommuner og statsforvaltere. Retten til å delta i lokalsamfunnet har vært blant de første temaene som har blitt løftet i dette prosjektet.

Spørsmålet stortingsrepresentanten stiller er relevant, og er allerede satt på dagsorden gjennom mandatet til det offentlige utvalget som skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Det fremgår av mandatet at ordningen skal defineres som et likestillingsverktøy, og utvalget skal blant annet se på hvordan BPA kan innrettes for å sikre deltakelse i arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter. Bruker- og interesseorganisasjonene er representert i utvalget.

Jeg ser frem til fremleggelsen av utvalgets innstilling.