Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2660 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 30.06.2021
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Besvart: 07.07.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Vil regjeringen sørge for at bankene raskt (gjennom f.eks. Finanstilsynet, Finans Norge eller på annen egnet måte) blir informert om at forsøk på lovlige spill hos utenlandske pengespillselskap ikke gir grunnlag for eller plikt til å avslutte kundeforhold, og at betalingsformidlingsforbudet kun innebærer påbud om stans av konkrete transaksjoner og ikke et krav fra finansmyndighetene om krav til videre oppfølging med eventuell avslutning av kundeforholdet (ref. tidligere svar fra flere statsråder, som vist til nedenfor)?

Begrunnelse

De siste ukene har flere nordmenn fått kundeforholdet til sin bank avsluttet på grunnlag av at de har forsøkt å bruke sine kontoer til å spille eller motta gevinst hos lovlige utenlandske spillselskap. Jeg har selv sett flere av brevene som norske banker har sendt ut. Dette får ekstreme konsekvenser for de det gjelder.
Som en av Norges største banker skrev til en kunde:

"Dette betyr at du ikke vil ha tilgang til å benytte bankkortet ditt, benytte SMS-tjenester, kontofon og telegiro, nettbank samt Bank ID."

"Oppsigelsen innebærer at dine konti i DNB vil bli sperret for nye inn- og utbetalinger fra 05.06.2021. Vi ber om at dine konti er avsluttet innen denne dato."

"Vi gjør også oppmerksom på av nødvendige utskrifter må hentes ut i nettbanken før utløp av frist nevnt ovenfor."

Banken skriver at:

"Oppsigelsen av kontoavtalene skjer i medhold av Finansavtalelovens paragraf 21 jmfr bestemmelsene i hvitvaskingsloven kapittel 4 om kundetiltak og plikt til løpende oppfølging. Oppsigelsen er videre hjemlet i kontoavtalens punkt 32 og punkt 33."

En annen bank skriver ifm. avslutningen av kundeforholdet til sin kunde at "Konto i (XXX) Sparebank er benyttet til transaksjoner som norske banker ikke har anledning til å bistå med", og at de basert på blant annet dette som hovedargument avslutter kundeforholdet.
Jeg viser til svar fra kulturministeren til Silje Hjemdal datert 29.11.2020:

"Betalingsformidlingsforbudet, som håndheves av Lotteritilsynet, innebærer bare et påbud om stans av konkrete transaksjoner."

Jeg viser til svar fra justisminister på mitt spørsmål datert 25. mai:

"Jeg er ikke kjent med lovbestemmelser som uttrykkelig pålegger norske banker å avslutte kundeforholdet alene av den grunn at kunden forsøker å benytte sitt betalingskort eller sin konto til å spille hos utenlandske spillselskaper."

Jeg viser også til svar fra kulturministeren på mitt spørsmål datert 3.juni.
Konsekvensene av å få avsluttet kundeforholdet hos sin bank er enorme. Man kan ikke motta lønn eller foreta betalinger og tvinges til en ren kontantøkonomi, noe som i seg selv kan være vanskelig grunnet de sterke myndighetspålagte restriksjonene ift. håndtering av høye kontantbeløp. Disse personene blir fratatt grunnleggende rettigheter og muligheten andre lovlydige borgere har til en transparent og ryddig økonomi.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Etter norsk pengespillovgivning er det forbudt å tilby pengespill uten tillatelse i Norge. Spillene som det her er vist til, dvs. spilltilbudet til utenlandske spillselskaper som retter sitt tilbud mot det norske markedet via internett, er derfor ikke "lovlige" spill, slik representanten hevder. Det er tvert imot forbudt å tilby disse spillene i Norge.

Så er det slik at det ikke er forbudt for nordmenn å spille disse spillene, bl.a. fordi man ikke har sett det som hensiktsmessig å kriminalisere mennesker som kan ha spilleproblemer. Like fullt er det forbudt å tilby disse spillene til det norske markedet, og det er i denne forlengelse også forbudt å formidle betaling til og fra slike pengespill. Derfor er det også slik at spillere som deltar i pengespill uten tillatelse i Norge gjør dette på egen risiko, og de vil naturlig nok kunne oppleve å møte på problemer med overføring av penger når slike tilbud er forbudt. Derfor vil jeg også råde alle nordmenn til ikke å spille hos utenlandske pengespillselskaper.

Norske banker er profesjonelle aktører som har god kunnskap om betalingsformidlingsforbudets innhold og hva det innebærer. Som jeg har svart representant Gulati flere ganger tidligere, er det finansregelverket og bankenes egne avtalevilkår og retningslinjer for bruk av kort og konto som eventuelt gir grunnlag for å stenge en kundekonto i de tilfellene en kunde spiller hos utenlandske spillselskaper. Som representanten selv har vist til i sin begrunnelse, viser bankene nettopp til finansregelverket og til kontoavtalen når de velger å avslutte et kundeforhold. Kontoavtalen er det bankene selv som rår over.