Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2677 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 30.06.2021
Besvart: 02.07.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Hva vil provenyet være ved å øke minstefradraget med 50 prosent, og vil regjeringen ta initiativ til å øke minstefradraget?

Begrunnelse

Minstefradraget er per nå på 106.750 kroner. Om man ønsker å gi skattelettelser vil en økning av minstefradraget være den løsningen som gir de med lavere og middels inntekter mest uttelling.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det gis minstefradrag i lønns-, trygde- og pensjonsinntekt når alminnelig inntekt fastsettes. I 2021 utgjør minstefradraget 46 pst. av samlet lønn og trygd, med et maksimalt nivå på 106 750 kroner. Minstefradraget i lønn var opprinnelig et sjablongfradrag for å dekke utgifter til opptjening av inntekten, men har over tid også fått en fordelingsmessig begrunnelse. Fra 2005 har det også vært et eget minstefradrag i pensjonsinntekt. I 2021 utgjør dette 37 pst. av samlet pensjonsinntekt, med et maksimalt nivå på 88 700 kroner.

Ut fra begrunnelsen i spørsmålet antas det at spørsmålet gjelder en økning av øvre grense for minstefradraget i lønn og trygd. En økning på 50 pst. innebærer at grensen økes fra 106 750 kroner til 160 125 kroner. Om dette hadde vært gjennomført i 2021, anslås provenyet å ha blitt redusert med om lag 28,7 mrd. kroner påløpt og 22,9 mrd. kroner bokført i 2021.

Når satsen i minstefradraget er 46 pst., vil man få minstefradrag på 106 750 kroner dersom man har en samlet lønn og trygd på minst om lag 232 100 kroner. Økt øvre grense for minstefradraget kan gi skattelettelse til personer som har lønn og trygd over dette nivået.

Ved en øvre grense på 160 125 kroner vil man få fullt minstefradrag dersom man har en samlet lønn og trygd på minst om lag 348 100 kroner. Økningen i maksimalt minstefradrag utgjør 53 375 kroner. Siden minstefradraget reduserer alminnelig inntekt, vil personer som får full virkning av økt minstefradrag få drøyt 11 700 kroner lavere skatt (22 pst. av 53 375 kroner). Personer med lønn/trygd mellom om lag 232 100 og 348 100 kroner vil kunne få en skattelettelse mellom 0 og drøyt 11 700 kroner.

Regjeringen vurderer nivået på minstefradraget som del av det samlede skatte- og avgiftsopplegget. I budsjettet for 2021 ble satsen for minstefradraget i lønn og trygd økt fra 45 til 46 pst., og satsen for minstefradraget i pensjon ble økt fra 31 til 32 pst. Satsen for minstefradraget i pensjon ble økt videre til 37 pst. i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021. Alle økningene var i tråd med forslag fra regjeringen. Eventuelle ytterligere økninger vil måtte bli vurdert i kommende budsjetter.