Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2698 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 01.07.2021
Besvart: 02.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): Når, og hvordan, vil statsråden følge opp stortingets vedtak, og når kan vi forvente at kommisjonens arbeid starter opp?

Begrunnelse

Som statsråden godt kjenner til har det vært en debatt rundt oppreisning til de såkalte oljepionerene og saken har vært oppe i stortinget ved flere anledninger. Den 11.03.2021 behandlet stortinget en interpellasjon fra undertegnede om å sette ned en kommisjon til å kartlegge omfanget av arbeidsrelaterte helseskader blant pioneroljearbeiderne og vurdere eventuell kompensasjon.
To måneder senere, den 11.05.2021 vedtok stortinget følgende:
Vedtak 912

"Stortinget ber regjeringen snarest nedsette en kommisjon som skal arbeide frem en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Kommisjonen må sikre verifisering av omfang og skader samt en avgrensing av hva som skal omfattes av en kompensasjonsordning. Kommisjonen sammensettes av uavhengige fageksperter samt representanter for berørte parter, herunder representanter for relevante arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og organisasjoner som representerer de arbeidsmiljøskadde «oljepionerene», blant annet Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.). Som følge av at «oljepionerene» er rammet av en urett langt tilbake i tid, haster det med å få avklart kompensasjonsordningen. Kommisjonen forutsettes å være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av desember 2022."

Stortinget har altså vedtatt at det skal nedsettes en kommisjon og som statsråden sikkert har forståelse for så er de skadde selv utålmodige. Jeg ønsker derfor å utfordre statsråden på hvordan han vil følge opp stortingets vedtak og hva den videre framdrift i saken er.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Eksponering for helseskadelige kjemiske stoffer og produkter har skjedd og skjer i ulike yrker og næringer, blant annet i oljenæringen. Det er ikke grunn til å tvile på at flere tidligere oljearbeidere kan ha fått ødelagt helsa på grunn av forhold i arbeidsmiljøet. Vi vet at arbeidsmiljøet i tidlig norsk petroleumsvirksomhet kunne være tøft. Noen oljearbeidere opplever også at de ikke får den oppfølgingen de har krav på og fortjener. Dette er en problematikk myndighetene har vært kjent med og har fulgt opp gjennom mange år.

Stortinget vedtok i mai 2021 å be regjeringen snarest nedsette en kommisjon som skal arbeide frem en kompensasjonsordning for «oljepionerene». I vedtaket forutsettes det at kommisjonens arbeid skal være ferdig innen utgangen av desember 2022.

Regjeringen har startet arbeidet med å følge opp Stortingets vedtak. Hvordan en slik kommisjon skal settes sammen, og hvilket mandat de skal ha, er ikke endelig avgjort. Jeg kan forsikre representant Saudland at arbeidet er prioritert og allerede godt i gang, og at regjeringen raskt vil følge opp vedtaket.