Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2764 (2020-2021)
Innlevert: 08.08.2021
Sendt: 09.08.2021
Besvart: 16.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvordan mener regjeringen personer med utviklingshemming på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal komme seg til jobb når de nektes hjelp til arbeidsreiser for å kunne delta i tiltaket?

Begrunnelse

En far har kontaktet meg. Han har i flere år måtte kjøre sin sønn flere mil til den interkommunale vekstbedriften. På grunn av utviklingshemming er sønnen helt avhengig av transport til og fra sin arbeidsplass.
Ifølge Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er problemstillingen velkjent og kommer dels av at forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser § 5 pkt. d som sier at stønad til arbeidsreiser ikke kan gis til dem som er på arbeidsmarkedstiltak, og § 5 pkt. e som sier at stønad ikke kan gis til dem som mottar en full ytelse til livsopphold etter folketrygdloven.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak og deltakerne på tiltaket er uføretrygdet. Kommunen har ansvaret for helse- og omsorgstjenesten, men transport til arbeidsplassen er ikke en omsorgstjeneste. Personer med VTA-tiltak har dermed ingen rett til hjelp for å komme seg til arbeidsstedet.
Siktemålet med VTA-tiltaket er at også trygdede med restarbeidsevne skal kunne jobbe. Det virker uforståelig at NAV både skal legge til rette for yrkesdeltakelse gjennom VTA, samtidig med at forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser hindrer personer under VTA-tiltak yrkesdeltakelse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et viktig arbeidsmarkedstiltak for uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell tilrettelegging. Regjeringen ønsker å styrke VTA og i inneværende stortingsperiode er det etablert over 1 800 nye plasser. Antallet plasser i VTA ved utgangen av juli var om lag 12 100.

Det finnes flere offentlige ordninger for støtte til transport av personer med funksjonsnedsettelse. Noe av disse er statlige, andre fylkeskommunale eller kommunale. I begrunnelsen for spørsmålet vises det til tiltaksforskriftens bestemmelser for ordningen med arbeids- og utdanningsreiser. Arbeids- og utdanningsreiser er en ordning som har til formål å hjelpe personer med forflytningsvansker grunnet nedsatt funksjonsevne å være i ordinært arbeid. Med ordinært arbeid menes arbeid på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Ordningen er ikke ment å dekke transport i forbindelse med deltakelse i arbeidsmarkedstiltak og åpner derfor ikke for dette. Det gjelder også VTA. Det er imidlertid gjort unntak for personer som deltar på midlertidig eller varig lønnstilskudd. Det er også mulig å gi støtte til arbeids- og utdanningsreiser til uføretrygdede som mottar redusert uføretrygd på grunn av inntektsgivende arbeid.

Arbeids- og sosialdepartementet har så langt ikke fått tilbakemelding fra Arbeids- og velferdsdirektoratet eller fra tiltaksarrangørene om at transport til og fra arbeidstedet utgjør et stort problem for deltakelse i VTA. Inntrykket er at de fleste deltakerne har arbeid i nærmiljøet eller at transportbehovet løses lokalt. Men basert på spørsmålet fra representanten, ser jeg at dette i noen tilfeller kan være et betydelig hinder for å benytte et tilbud om VTA. Jeg vil derfor se nærmere på problemstillingen.