Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2778 (2020-2021)
Innlevert: 10.08.2021
Sendt: 10.08.2021
Besvart: 18.08.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Studentsamskipnadene opplever i dag at netteiere har ulik praksis angående kravet om individuell strømmåling for beboer. Kravet om individuell strømmåling på hybelnivå medfører økte kostander for studentene som bor i en studentbolig eid av samskipnadene. Kostnadsøkningen er knyttet til investeringskostnader som betales over husleien, og medfører en betraktelig økning i faste avgifter til netteier per student.
Vil statsråden vurdere om det er andre måter å beregne for strømforbruket i studentboligene knyttet til samskipnadene?

Begrunnelse

Et studentkollektiv som bygges av studentsamskipnadene er pliktig å etablere bruksenhetsnummer for hver enkelt hybel for sitt strømforbruk. Dette er et krav som ikke gjelder i et kollektiv i leiligheter eller hus, som da vil ha ett bruksenhetsnummer.
Konsekvensene av et krav om individuell strømmåling fører til merkostnader i forhold til investeringer, medfører økt administrasjon for netteier, strømleverandør og gjeldende studentsamskipnad, i tillegg til at det lite miljømessig bærekraftig og dårlig ressursbruk.
Vi er kjent med at det i et konkret tilfelle i Trondheim er sendt en klage til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som er under behandling. I dette tilfellet anslås det en total merkostnad på 3 millioner kroner. Fordelt på 513 hybler utgjør dette 5 850 kroner per hybelenhet i investering, ekskludert kostnad for måler og installasjon av måleren. I dette tilfellet vil individuell strømmåler i tillegg gi en merkostnad på 3 400 kroner i året per student bare i fastledd til netteier. Den individuelle strømmåleren måler kun strømmen på soverommet (hybelen), mens kjøkken og bad for alle kollektivene måles felles for hele bygget.
Studentsamskipnadene opplever dagens forskrift som uforutsigbar og mener det bør kunne innføres ordninger med fellesmålte bygg for studentboliger (etter definisjon i TEK17 § 1-2), da tilsvarende løsning allerede aksepteres av flere netteiere.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Hovedregelen i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav i) er at den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Bakgrunnen for dette er at fellesmåling vurderes å ha flere uheldige virkninger. Kunder som befinner seg bak et felles målepunkt får ikke samme tilgangen til kraftmarkedet som andre kunder, og har heller ikke samme rettigheter til kompensasjon ved langvarige strømbrudd. Måling og avregning per boenhet eller fritidsbolig gir kundene lovfestede rettigheter med hensyn til leveringskvalitet, valg av strømleverandør, tariffering, fakturering, måling og avregning mv. Kunder som avregnes gjennom felles inntaksledning, og hvor kostnadene blir fordelt på den enkelte uten hensyn til faktisk forbruk, får heller ikke den fulle effekten av egne energieffektiviseringstiltak. I tillegg fører fellesmåling av sluttkunder til at nettselskapet i leveringsområdet får færre kunder å dele de faste kostnadene i nettet på. Dette innebærer at kostnadene veltes over på øvrige kunder.

Videre følger det av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-3 at nettselskapene på forespørsel skal tilby fellesmåling når individuell måling gir urimelige merkostnader. Urimelige merkostnader anses som tilfeller der de samlede kostnadene for kunde og nettselskap ikke står i forhold til den samlede nytten som forventes oppnådd ved måling og avregning per boenhet.

Dersom kunde og nettselskap ikke blir enige kan forholdet klages inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Energiklagenemnda er klageinstans for RMEs vedtak.

Jeg mener dagens forskrift fungerer etter formålet. Jeg anser det derfor ikke som hensiktsmessig å vurdere egne ordninger for å beregne strømforbruket i studentboligene knyttet til samskipnadene.