Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2780 (2020-2021)
Innlevert: 10.08.2021
Sendt: 10.08.2021
Besvart: 20.08.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden gjøre for at ruspasienter også får den samme rettighet, og hvorfor skjer ikke dette ovenfor en meget sårbare og syke mennesker?

Begrunnelse

Etter å ha besøkt Mestringshuset på Tysnes og Hurdalsjøen må jeg stille helseministeren et spørsmål som bekymrer meg. Ruspasienter opplever at de ikke har reelt sykehusvalg etter innvilgelse av døgnbehandling. Flere forteller om dyre advokatregninger for å få den rett de har gitt til å velge. Helseforetakene begrunner avslag med at det koster for mye for dem.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Liadal viser til i sitt spørsmål og sin begrunnelse, er det viktig at ruspasienter har samme rettigheter og muligheter som andre pasienter til å velge behandling. Som helseminister er jeg opptatt av at tjenestene i større grad enn i dag, skal innrettes etter brukerne og pasientenes behov.

I tillegg til fritt sykehusvalg, har regjeringen derfor innført ordningen med fritt behandlingsvalg (FBV), blant annet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), - nettopp for at pasientene skulle få økt valgfrihet til behandling. Mange ruspasienter har benyttet seg av denne muligheten til rask behandling og for selv å kunne velge behandlingssted.

Fritt behandlingsvalg innebærer at en pasient som er henvist fra fastlege til spesialisthelsetjenesten fritt kan velge det behandlingssted (offentlig, private med avtale med det offentlige eller privat etter godkjenning av Helfo) der utredning eller behandling skal finne sted. Pasienten kan benytte seg av retten til fritt behandlingsvalg ved de forskjellige trinnene i helsehjelpen. Det vil si at vurdering av pasientens helsetilstand kan skje et sted, pasienten kan få behandling ved et annet og motta rehabilitering ved et tredje behandlingssted. Pasienten har med andre ord mulighet til å skifte behandlingssted underveis.

Fritt behandlingsvalg inntrer når retten til helsehjelp er avklart i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Pasienter som ønsker å benytte fritt behandlingsvalg kan da velge blant de aktørene som er omfattet av ordningen. Fritt behandlingsvalg kommer i tillegg til den eksisterende ordningen med fritt sykehusvalg og utvider derved valgmulighetene for pasientene i perioden etter at rettigheten er avklart.

Regjeringen har således utvidet pasientrettighetene blant annet innenfor TSB. Dersom ruspasienter likevel opplever å ikke få innfridd sine pasientrettigheter slik spørsmålsstiller tar opp, bør eksisterende klageordninger benyttes.

Ordningen med fritt sykehusvalg og ordningen med fritt behandlingsvalg overfører begge makt til pasienten. Pasienten inviteres til å velge blant flere alternativer, der hensikten er å kunne velge tjeneste ut fra tilgjengelighet og kvalitet. Regjeringen ønsker derfor å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at flere kan velge den behandlingen de mener passer best.