Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2789 (2020-2021)
Innlevert: 11.08.2021
Sendt: 12.08.2021
Besvart: 20.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hvor langt har arbeidet kommet med «snarest» vedtaket fra Stortinget i juni d.å. som skal skjerme uføre fosterhjemsforeldre fra avkortning av uføretrygden og når kan vi forvente at det er en permanent eller midlertidig overgangsløsning på plass?

Begrunnelse

I mange år har det vært vedtatt politikk at fosterforeldre på trygdeytelser ikke skal få avkortning av trygd dersom de påtar seg et offentlig foreldreskap på vegne av oss alle. Til tross for klare vedtak er det fremdeles slik at mange uføre får avkortning. I svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:2282 (2020-2021) vises det til at Barne- og familiedepartementet vil følge med på effekten av de faglige anbefalingene i blant annet NOU 2018: 18, og på sikt vurdere utvalgets forslag om å innføre en lovfestet, skattefri stønad som ikke gir opptjening til folketrygden.
Spørsmålsstiller synes det er bra å vurdere en slik stønad, men mener alle vedtak fra Stortinget de senere årene betyr at det ikke skal være noen avkortning på noen trygdeytelser som følge av mottak av fosterhjemsgodtgjørelse blant ved innføring av overgangsordninger som hindre økonomiske tap. I den forbindelse vil jeg minne statsråden på at vedtak nr. 656 fra 2017 var et «snarest» vedtak:

«Stortinget ber regjeringa snarast innføre ei overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytingar, som sikrar at dei ikkje tapar økonomisk på å vere fosterforeldre. Ordninga skal gjelde fram til eit nytt regelverk for fosterheimar er på plass.»

Så, i påvente av endeløse utredninger mener undertegnede at det må finnes løsninger som sikrer at det ikke blir avkortning for uføre fosterforeldre inntil nye ordninger er på plass. Når dette lett lot seg gjennomføre for fosterforeldre på dagpenger og arbeids-avklaringspenger, så er det vanskelig å forstå hvorfor dette ikke for lengst er ordnet for uføre fosterforeldre. Derfor ble også dette vedtatt i forbindelse med ny barnevernlov i juni, Innst. 625 L (2020–2021).
Komiteen ber om at regjeringen nå får på plassløsninger som sikrer at uføre fosterforeldre ikke får avkortning av sin uføretrygd som følge av fosterhjemsoppdraget og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om at uføre fosterforeldre ikke får avkortning i sin uføretrygd som følge av fosterhjemsoppdraget.»

For den uføre fosterforeldren er det antagelig uvesentlig om løsningene er midlertidige eller permanente bare avkortningen snarest opphører. En slik endring vil også gjøre det langt lettere å rekruttere nye fosterhjem.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg antar at representanten er kjent med historikken i saken. Jeg viser likevel blant annet til mitt svar av 4. juni d.å. på skriftlig spørsmål (nr. 2282) fra stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad om fosterforeldre som mottar uføretrygd, og for ordens skyld oppsummerer jeg noen hovedpunkter.

Fra 1. januar 2018 ble det etablert en overgangsordning for fosterforeldre som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, som innebærer at disse ikke får avkortet ytelsen som følge av fosterhjemsoppdraget. Ordningen var en oppfølging av vedtak nr. 656 fattet den 11. mai 2017. Stortinget ba videre i vedtak nr. 321 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018, om en ytterligere vurdering av det tidligere anmodningsvedtaket.

Fra Arbeids- og sosialdepartementets side har det blitt vurdert som hensiktsmessig å foreta en samlet vurdering av avkortingsreglene i forbindelse med oppfølgingen av regjeringens fosterhjemsstrategi og arbeidet med en grunnstøtte til fosterforeldre. I forbindelse med behandlingen av ny barnevernlov i juni 2021, Innst. 625 L (2020-2021) fattet Stortinget imidlertid den 10. juni vedtak nr. 1200, hvor regjeringen bes om å snarest fremme forslag om at uføre fosterforeldre ikke får avkortning i sin uføretrygd som følge av fosterhjemsoppdraget.

Departementet vil på vanlig måte omtale oppfølging av vedtaket, som ble gjort i juni 2021, som en del av omtalen av anmodningsvedtakene i Prop. 1 S (2021-2022).