Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2797 (2020-2021)
Innlevert: 13.08.2021
Sendt: 13.08.2021
Besvart: 20.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Kan det bes om en oversikt over hvor stor del av hhv. kunstnerstipend, innkjøpsordningene for litteratur, støtte fra Norsk kulturfond, utdelinger fra Fond for lyd og bilde, utdelinger til kulturvern, Kulturrådets egne administrasjonskostnader, utdelinger fra Norsk filminstitutt, Norsk filminstitutts egne administrasjonskostnader samt andre kulturtilskuddsordninger som tilfalt institusjoner eller innbyggere i hvert av landets tidligere 19 fylker i hhv. 2013, 2019 og 2020?

Begrunnelse

For kunstnerstipend bes fordelingen å oppgis både samlet og fordelt per kunstnergruppe. For innkjøpsordningene for litteratur bes fordelingen å oppgis både samlet og fordelt per ordning. For støtte fra Norsk kulturfond bes fordelingen å oppgis både samlet og fordelt per formålsgruppe. Oversikten bes presenteres oversiktlig i en tabell.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt forvalter en rekke statlige tilskuddsordninger, blant annet ordningene representanten nevner. I virksomhetenes årsrapporter til Kulturdepartementet fremgår hovedtall og utvalgt statistikk fra ordningene, samt omtale av oppnådde resultater. Alle vedtak i tilskuddsordningene offentliggjøres på virksomhetenes nettsider, herunder også geografisk fordeling fordelt på ulike kunstnergrupper.Kulturrådets årsrapporter finnes her: Publikasjoner - kulturradet.no

Detaljerte tabeller over alle vedtak finnes her: Søknader og tildelinger - kulturradet.no

Norsk kulturråd opplyser at den geografiske fordelingen viser geografisk tilhørighet til søker, og at det ikke nødvendigvis er det samme som hvor aktiviteten fant sted. Mange nasjonale søkere som driver aktivitet i hele landet, vil her ofte stå klassifisert som «Oslo».

Norsk filminstitutts årsrapporter finnes her: Statistikk, analyse og rapporter / NFI

Detaljerte tabeller over alle vedtak finnes her: Tildelinger fra Norsk filminstitutt / NFIAdministrasjonskostnader er en nødvendig del av forvaltning av statlige tilskudd, og kommer kun indirekte innbyggere og institusjoner til gode. Både Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt har hovedkontor i Oslo. Norsk filminstitutt har i siden 2016 hatt kontor i Bergen, og Kulturrådet har siden henholdsvis 2018 og 2019 hatt kontorer i Trondheim og Bodø.

Kulturrådet opererer ikke med begrepet administrasjonskostnader, men med driftsutgifter. Kulturrådets samlede driftsutgifter var 136,9 mill. kroner i 2013, 204,0 mill. kroner i 2019 og 202,3 mill. kroner i 2020. Driftsutgiftene inkluderer blant annet kunnskapsutvikling og statistikkproduksjon. Av driftsutgiftene var om lag 12 mill. kroner knyttet til Kulturrådets kontor i Trondheim i henholdsvis 2019 og 2020, og samme beløp knyttet til kontoret i Bodø. Kulturrådet har fått en rekke flere oppgaver enn de hadde i 2013, og driftsutgiftene har økt som følge av dette. Eksempler på nye oppgaver er utvikling av kulturelle og kreative næringer, nordiske og internasjonale prosjekter, musikk- og scenekunststatistikken og kulturanalyse.

Norsk filminstitutts administrasjonskostnader inkludert lønn var 97 mill. kroner i 2013, 128 mill. kroner i 2019 og 123 mill. kroner i 2020. Tallene for de ulike årene er ikke direkte sammenlignbare, siden det i perioden har vært endringer også i oppgavene til Norsk filminstitutt, blant annet har NFI fått overført ansvar for tilskudd til regionale filmsentre og filmfond, utvidet ansvar for filmformidling, insentivordningen og satsingene på dataspill og kreativ og kulturell næring. Ansvaret for Filmmuseet og den nasjonale filmkommisjonen har i samme periode falt bort.

Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt er virksomheter som har et nasjonalt ansvar. Mye ressurser blir for eksempel brukt på å utvikle strategier og tiltak som retter seg mot hele landet, andre betydelige kostnader kan vanskelig tilordnes noen bestemt region. Det er følgelig ikke mulig å gi noen pålitelige anslag over hvordan administrasjonskostnadene for de to virksomhetene fordeler seg på tidligere eller nåværende fylker.