Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2803 (2020-2021)
Innlevert: 13.08.2021
Sendt: 13.08.2021
Besvart: 19.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvilke, om noen, konkrete tiltak har blitt vedtatt og hva er i så fall status for implementering av disse, for å adressere problemstillinger i førstelinja og internt i NAV som kan bidra til å hindre at en ny trygdeskandale skal finne sted i framtida, og hva har regjeringen gjort siden oktober 2020 for å sikre at henstillingen fra Stortinget, herunder anmodningen om å inkludere førstelinja og brukerne i dette arbeidet, blir oppfylt?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål 15:9 (2020-2021) vedr. status for oppfølging av følgende oversendelsesforslag, stilt av Rødt:

«Det henstilles til regjeringen om at det startes et arbeid der Navs ulike fagforeninger og brukere er direkte representert, med formål å sikre at problemstillinger i førstelinje og internt i Nav blir fulgt opp, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte.»

I mars 2020 ba Stortinget, etter forslag fra Rødt, om å nedsette en arbeidsgruppe med direkte representasjon fra NAVs førstelinje og brukere, for å begynne det nødvendige arbeidet med å hindre at en ny trygdeskandale skulle kunne skje. Dette arbeidet var etter Rødts syn nødvendig for å ta tak i det faktum at både brukere og ansatte i førstelinja varslet om trygdeskandalen uten å bli hørt, og for å finne ut hvordan mistilliten fra politisk ledelse mot trygdemottakere hadde medvirket til den største rettssikkerhetsskandalen i moderne tid.
Svaret fra daværende statsråd Henrik Asheim 12.10.2020 bekreftet Rødts mistanke om at det på daværende tidspunkt ikke hadde vært noen medvirkning fra hverken fagforeningene som representerer førstelinja i NAV eller fra brukerne.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det vises til mitt svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Moxnes 12. oktober 2020 hvor jeg orienterte om arbeidet i en intern arbeidsgruppe i Arbeids- og velferdsdirektoratet som følge av saken med feil tolking av trygdeordningen og at denne arbeidsgruppen leverte sin rapport til arbeids- og velferdsdirektøren i slutten av september 2020. Denne arbeidsgruppen besto av representanter fra avdelingene i direktoratet, sentralt medbestemmelsesapparat i Arbeids- og velferdsetaten, sentralt brukerutvalg og etatens hovedverneombud. Jeg viser for øvrig til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Rødts stortingsgruppe om oversendelsesforslaget av 10. mars 2020.

Ved at sentralt brukerutvalg var med i den interne arbeidsgruppen var også representanter for Navs brukere og ulike brukergrupper med i arbeidet. Gjennom den brede deltakelsen i arbeidsgruppen hvor Navs fagforeninger har deltatt, har det også vært muligheter for å få inn synspunkter fra hele organisasjonen, herunder førstelinjen og lokale NAV-kontor.

Departementet er kjent med at alle hovedsammenslutningene eller deres partsrepresentanter deltok i arbeidsgruppen: NTL, AVYO, Akademikerne og Unio.

Arbeidsgruppens deltakere har gjennomført egne prosesser og blitt oppfordret til å involvere og innhente innspill fra sine underliggende utvalg, foreninger og verneombud.

I sitt svar på et oppdrag fra departementet redegjorde arbeids- og velferdsdirektøren den 1. november 2020 for direktoratets oppfølging av saken med feiltolking av trygdeforordningen og han har opplyst at direktoratet i lys av NOU 2020:9 Blindsonen har besluttet en rekke oppfølgingspunkter for etaten. Oppfølgingspunktene bygger blant annet på anbefalinger fra den interne arbeidsgruppen.

I tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2021 legger departementet til grunn at«…direktoratet følger opp de svakheter og ubalanser som er belyst i 2020:9 Blindsonen i samsvar med de planer som ligger i direktoratets brev av 1. november 2020».Direktoratet har meldt tilbake gjennom etatsstyringsdialogen at de følger opp dette arbeidet. I 1. tertialrapport skriver direktoratet at «arbeidet med å endre organisasjonen som følge av EØS-saken fortsetter med full styrke. I 1. tertial ble det bl.a. levert en sluttrapport for styrking av direktoratets faglige og koordinerende rolle, og det ble gjennomført tiltak for bedre koordinering av arbeidet med regelverksforenklinger. Mange av de øvrige oppdragene vil bli ferdigstilt i løpet av 1. halvår, mens implementeringen av tiltakene har en lengre tidshorisont.». Når det gjelder involvering av brukere skriver direktoratet at «sentralt brukerutvalg, SBU, er involvert i flere av oppdragene som direktoratet satte i gang i 2020 med bakgrunn i EØS-saken, blant annet «To linjer, ett brukermøte».

Departementets videre oppfølging av saken vil skje gjennom etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet.