Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2811 (2020-2021)
Innlevert: 14.08.2021
Sendt: 16.08.2021
Besvart: 23.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Er det meningen at stimuleringsordningen skal skape stor utrygghet hos aktørene slik at de ikke tør å arrangere, og hva konkret vil kulturministeren gjøre for å fjerne denne utryggheten for kulturarrangørene?

Begrunnelse

Vi har fått tilbakemeldinger fra kulturaktører som mener stimuleringsordningen skaper stor utrygghet. Et konkret eksempel er en kulturaktør i Skien som har mottatt stimuleringsmidler for å sette opp en musikal 6. oktober. Dette er et flott prosjekt der det ansettes mange lokale og regionale musikere og sangere.
I tildelingsbrevet skriver Kulturrådet at:

«Ved lettelser i smittevernpålegg I henhold til forskriften skal arrangør iverksette tiltak for å øke egeninntjeningen ved for eksempel å oppskalere arrangementet når det er mulig og smittesituasjonen tillater det.

1. Hvis det etter slike tiltak ikke lenger budsjetteres med driftstap før tilskudd, skal du avslå hele tilskuddet. Det samme gjelder dersom du ikke lenger må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på kulturarrangementet sammenlignet med en normalsituasjon.
2. Hvis du etter slike tiltak fortsatt budsjetterer med driftstap, men må foreta vesentlige endringer, skal du sende Kulturrådet oppdatert informasjon om arrangementet.»

Dersom Norge åpner helt opp 1. oktober vil arrangøren ikke rekke å selge ut fulle hus. Dersom de stilles krav til at de likevel må sende tilbake den innvilgede støtten, vil de ikke ha råd til å betale alle involverte i produksjonen. Dette setter arrangøren i en umulig situasjon, der de enten må avlyse eller gamble på at Norge ikke åpner før avvikling av arrangementet.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Stimuleringsordningen bidrar til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter. Ordningen gir økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede. Søknadstallene til ordningen viser at den har vært veldig populær, og Norsk kulturråd har siden høsten 2020 fattet vedtak om bevilgning i hele 3 800 søknader. I tidsperioden september - desember 2020 ble det gjennomført over 6000 arrangement med støtte fra stimuleringsordningen. Sammen med kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren gir stimuleringsordningen en trygghet til at arrangørene skal tørre å planlegge og gjennomføre arrangementer i en vanskelig og usikker tid.

Ordningene varer ut oktober 2021, og som representanten vet har regjeringen nå varslet trinn fire i gjenåpningsplanen. Når det gjelder hva som skjer med tilskudd fra stimuleringsordningen ved lettelser i smitteverntiltakene kan jeg berolige sektoren.

Ved lettelser i smitteverntiltakene før det omsøkte arrangementet skal gjennomføres, skal arrangøren i henhold til forskriften iverksette tiltak for å øke egeninntjeningen. Dette kan for eksempel være å legge flere billetter ut for salg. Når søker deretter rapporterer til Kulturrådet for bruken av tilskuddet, gjøres det som vanlig en vurdering av rapporten. Allerede før sommeren ba jeg Kulturrådet utvise rimelighet i denne vurderingen. Det sier seg selv at man ikke kan forvente at en arrangør skal selge ut et økt antall billetter få dager før arrangementet. Men jeg ønsker og forventer at arrangøren gjør et forsøk. Dersom arrangøren iverksetter tilstrekkelige tiltak for å øke egeninntjeningen, men likevel ikke klarer å øke inntektene, vil Norsk kulturråd med andre ord ikke kreve tilskudd tilbakebetalt.

Dersom arrangøren blir sittende igjen med et overskudd over tre pst. driftsmargin, skal tilskuddet avkortes i henhold til forskriften. Dette gjelder uavhengig av hvilket nivå det er av smittevernpålegg, og har ingenting med gjenåpningen å gjøre. Det ligger i selve ordningens innretning.

Pandemien har vært uforutsigbar, og vi har i flere omganger forlenget og justert støtteordningene for at de til enhver tid har truffet sektoren best mulig. Stimuleringsordningen er generøs, og det er ingenting jeg heller vil enn at den skal være overflødig. Det samme tror jeg også kultursektoren ønsker. Jeg har hele tiden lovet å hjelpe kultursektoren gjennom krisen, og det løftet har jeg holdt og vil fortsette å holde.