Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2818 (2020-2021)
Innlevert: 15.08.2021
Sendt: 16.08.2021
Besvart: 23.08.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Legger Solbergregjeringen til grunn allerede nå at byggetrinn 2 og 3 av nytt regjeringskvartal skal gjennomføres, eller vil Stortinget ha reell mulighet til å stanse disse?

Begrunnelse

Stortinget ble først gjort kjent med beløpet Høyre ser for seg å bruke på nytt regjeringskvartal gjennom en pressemelding og deretter statsbudsjettet høsten 2021. Det som ble presentert i statsbudsjettet var tynt på informasjon.
I sammenheng er det verdt å minne på at Stortinget aldri har blitt gitt noen mulighet til å drøfte innholdet i det nye regjeringskvartalet eller blitt presentert ulike konsepter som kunne gjort det rimeligere for skattebetalerne.
Senterpartiet har ment at lokaler som i dag brukes i større grad burde vært vurdert gjenbrukt, enn hva som er tilfelle. Jeg registrere at statsråden noe motvillig signalisere at i lys av blant annet erfaringene med hjemmekontor vil regjeringen nå ta en ny runde omkring byggetrinn 2 og 3. Der er også tilknyttede prosjekter som ikke ligger i enkelttrinn som nok bør tas en runde til på. For eksempel bør det vurderes om omlegging av Ring 1 med dagens trafikkbilde er nødvendig, eller om man kan stenge denne.
Jeg ser at statsråden mener at sikkerheten ikke kan ivaretas i dagens lokaler som har vært "midlertidig" i 10 år, og hvor mange vil være "midlertidig" minst i 10 år. Det er nå spesielt at man kan sitte i midlertidige lokaler i 20 år uten at sikkerheten er ivaretatt.
Gitt konseptet som er valgt, og behovene fremover er det verdt å minne Høyre på at det er Stortinget som fatter budsjettvedtakene. Dersom det er slik at trinn 2 og 3 allerede må gjennomføres utfra de valgene regjeringen har tatt, herunder utfra sikkerhetsvurderinger, er det grunn til å lure på om regjeringen mener at Stortinget ikke har noe annet valg enn å vedta byggetrinn 2 og 3 når den tid kommer. Uavhengig av om de nedskaleres eller ikke. For slik fremkommer statsrådens uttalelser i media.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Våren 2019 la regjeringen frem Meld. St. 21 (2018–2019) om nytt regjeringskvartal. I meldingen gjorde regjeringen grundig rede for ulike hensyn og hvordan de er ivaretatt i løsningsvalget for nytt regjeringskvartal. I meldingen ble det også redegjort for de ulike konseptene som har vært vurdert i utviklingen av nytt regjeringskvartal. Den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS1) ved konseptvalg pekte på høy utnyttelse og konsentrert utbygging som viktig for å holde kostnadene nede ved anbefalt konsept.
Terrorangrepet mot regjeringskvartalet i 2011 har gjort det nødvendig å bygge nytt regjeringskvartal. Regjeringen har lagt vekt på å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal, som både ivaretar sikkerheten for grunnleggende nasjonale funksjoner, er funksjonelt for de som skal arbeide i kvartalet, fungerer bra for byen, og holder kostnadene så lave som mulig.
Det er gjort en rekke tiltak for at dagens departementsbygg skal være mest mulig sikre frem til nytt regjeringskvartal kan tas i bruk. Men sikkerheten i dagens departementsbygg er ikke på det nivået som vurderes som nødvendig sikkerhetsnivå i en permanent situasjon, og som det derfor planlegges for i nytt kvartal. Dette handler særlig om god avstand til ukontrollert kjøretøytrafikk, og nødvendig kontroll på nabobygninger.
I tråd med vanlig praksis for byggeprosjekter, vil regjeringen legge frem forslag for Stortinget om kostnadsrammer og bevilgninger for byggetrinn 2 og 3. Stortinget vil da få en reell mulighet til å ta stilling til gjennomføringen av disse byggetrinnene. I forbindelse med regjeringens forslag til oppstart av de neste byggetrinnene av nytt regjeringskvartal, vil vi vurdere om kvartalet kan nedskaleres ytterligere, blant annet som følge av mer bruk av hjemmekontor eller færre ansatte.
Dersom man velger å ta i bruk dagens eller deler av dagens departementsbygg permanent, må det gjennomføres omfattende tiltak for å ivareta sikkerheten i et langsiktig perspektiv. Jeg minner for øvrig om at Utenriksdepartementet, før 2011, planla å bygge nye lokaler på trekanttomten ved Nasjonalmuseet fordi dagens lokaler i Victoria Terrasse er uegnet og i dårlig forfatning.