Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2830 (2020-2021)
Innlevert: 17.08.2021
Sendt: 18.08.2021
Besvart: 26.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvis de midlertidige endringene i permitterings- og dagpengeregelverket ikke forlenges - hvor mange personer ligger an til å gå over henholdsvis maksimal permitteringsperiode og maksimal stønadsperiode for dagpenger 1. oktober, og hvor mange vil fra denne datoen få redusert dagpengesatsen fra 80 til 62,4 prosent for inntekt opp til 3G?

Begrunnelse

Som følge av koronapandemien og en ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet, forlenget regjeringen, etter forslag fra opposisjonen, permitteringsperioden og stønadsperioden for permitterte og arbeidsledige. De midlertidige endringene i dagpengeregelverket blir avviklet 1. oktober. Forrige uke skrev Frifagbevegelse om de ansatte på Norges største arbeidsplass, Gardermoen. For dem er ikke krisa over og de slår alarm, fordi de frykter et ras av oppsigelser dersom ikke permitteringsordningen utvides. De som jobber på Gardermoen og i reiselivsnæringen ble ekstra hardt rammet av koronakrisen. De har vært permittert lengst, tapt mest i inntekt og nå risikerer de også å miste jobben. Ledigheten er ifølge Nav fortsatt 60 prosent høyere enn før koronakrisen og regjeringen skrev i revidert budsjett at den vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir behov for det.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Løpende indikatorer viser at veksten i norsk økonomi tar seg opp og at arbeidsmarkedet er i bedring. Nye tall fra SSB viser klar vekst i BNP for Fastlands-Norge i 2. kvartal. Den registrerte ledigheten har avtatt betydelig de siste månedene, og det var god vekst i antallet sysselsatte personer i 2. kvartal. Tilgangen av ledige stillinger har økt sterkt så langt i år og underbygger økt etterspørsel etter arbeidskraft. Ulike forventningsindikatorer som peker framover, tegner også et positivt bilde. Men det er fortsatt stor usikkerhet.
Tall fra NAV denne uken viser at antallet arbeidssøkere har falt med vel 6 900 personer siden utgangen av juli. Dermed er det nå i underkant av 142 400 arbeidssøkere, som utgjør 5,0 pst. av arbeidsstyrken. Dette inkluderer helt og delvis ledige (inkludert permitterte), og arbeidssøkere på tiltak. Nedgangen den siste tiden er i stor grad drevet av nedgang i permitterte. Det er nå nær 79 900 helt ledige, eller 2,8 pst. av arbeidsstyrken. Nedgangen i antall helt ledige falt mest der ledigheten er høyest; innen reiseliv og transport, og i Oslo og Viken.
Foreløpige og sesongjusterte tall fra SSB viser at det var en økning i antall jobber fra mai til juni på vel 31 500, tilsvarende 1,1 pst. Dermed ble juni andre måned på rad med jobbvekst, etter en nedgang siden årsskiftet. Overnattings- og serveringsbransjen hadde en særlig kraftig økning, fra et lavt nivå. Fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 økte antall jobber med 2,2 pst., eller 61 500 jobber.
Det er bred enighet i forskningen om at varigheten av dagpenger påvirker sannsynligheten for overgang til arbeid.
Departementet har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har gitt følgende opplysninger, basert på tall for juli. Vi har dermed ikke helt oppdaterte tall, og understreker at det har skjedd en positiv utvikling i arbeidsmarkedet gjennom august. Permitteringer har fortsatt å avta.

• Ved utgangen av juli 2021 var det 16 437 personer som potensielt vil kunne ha brukt opp maksimal periode med dagpenger under permittering 1. oktober. Tallene forutsetter at de fortsetter å være permitterte sammenhengende frem til da. Det må kunne legges til grunn at det faktiske tallet vil være lavere enn dette dersom gjenåpningen etter pandemien fortsetter.

• Ved utgangen av juli 2021 var det 6 963 personer som potensielt vil kunne ha brukt opp maksimal stønadsperiode for dagpenger 1. oktober. Tallene forutsetter at de fortsetter å motta dagpenger sammenhengende frem til da. Det må kunne legges til grunn at det faktiske tallet vil være lavere enn dette dersom gjenåpningen etter pandemien fortsetter.

• Det er usikkert hvor mange som vil motta dagpenger 30. september og 1. oktober. På usikkert grunnlag kan det anslås et nivå på i størrelsesorden 80 000 dagpengemottakere i månedsskiftet september-oktober. Det inkluderer helt og delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Fra 1. oktober får alle dagpengemottakere, unntatt lærlinger, beregnet dagpenger ut fra ordinær sats på 62,4 pst. for hele dagpengegrunnlaget opp til 6G.