Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:2833 (2020-2021)
Innlevert: 18.08.2021
Sendt: 18.08.2021
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 25.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Viser til statsministerens uttalelser i TV2 og engasjement for MIKI-senteret, blant annet som storesøster.
Hva har statsministeren gjort for å følge opp engasjementet hun viste i den konkrete saken i TV2?

Begrunnelse

Lenke til TV2-sak: https://www.tv2.no/nyheter/10694253/

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Statsministeren har bedt meg svare på spørsmålet. Statsministeren og også andre statsråder har møtt Jon Henrik Larsen flere ganger opp gjennom årene knyttet til hans imponerende engasjementet for dem som faller utenfor arbeidslivet. mål er et samfunn med muligheter for alle, hvor alle som kan, deltar i arbeidslivet. Årsakene til at en del ikke kommer inn i arbeid eller blir stående utenfor viktige samfunnsarenaer er sammensatte, og løsningene finnes ofte ikke i en sektor alene. Regjeringen la derfor frem en stortingsmelding med en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv før sommeren. Meldingen inneholder en rekke forslag til tiltak, hvor tettere samarbeid mellom sektorene helse, utdanning og arbeid, mer tidlig innsats via NAV, individuell jobbstøtte for unge med psykiske lidelser (IPS-ung) og forsøk med arbeidsorientert uføretrygd er blant hovedtiltakene. MIKI-senteret skal bidra til at flere blir inkludert i arbeidslivet. Initiativet har etter søknad fått støtte fra tilskuddsordningen for sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 på statsbudsjettet i 2018 og i 2019. Til sammen er det gitt 800 000 kr i tilskudd. Tilskuddsordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hovedformålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot fattigdom og sosial eksklusjon. Søkerne må sannsynliggjøre at virksomheten har et økonomisk potensial og vil bli økonomisk selvstendig og bærekraftig etter noen tid. Tilskudd er tidsbegrenset, og faller normalt bort etter tre år. Tilskuddsperioden kan imidlertid forlenges med inntil to år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet avslo søknad om støtte fra MIKI-senteret i 2020. I avslaget vises det bl.a. til at det var flere punkter fra tilsagn om støtte i 2019 som det ikke var synlig at MIKI-senteret hadde fulgt opp eller beskrevet i den nye søknaden. Vedtaket ble påklaget og direktoratet opprettholdt avslaget etter en fornyet vurdering. Klagen ble deretter oversendt til Arbeids- og sosialdepartementet som stadfestet vedtaket til Arbeids- og velferdsdirektoratet 19. oktober 2020.