Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2860 (2020-2021)
Innlevert: 22.08.2021
Sendt: 23.08.2021
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Besvart: 30.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Er ministeren positiv til at for eksempel Oseana kultursenter kan videreutvikle OseanaLIVE til et nasjonalt prosjekt slik at flere mennesker på helseinstitusjoner kan få ta del i disse kulturopplevelsene?

Begrunnelse

Denne uken besøkte jeg Oseana kultursenter i Bjørnafjorden kommune som har et fantastisk prosjekt for å formidle gode kulturopplevelser ut til våre eldre som for eksempel bor på sykehjem.
OseanaLIVE er et unikt, innovativt strømmeprosjekt for helseinstitusjoner. Gjennom de siste tre årene har kultursenteret direktesendt forestillinger og konserter til helseinstitusjoner over hele landet. Dette ved hjelp av midlar fra Kavlifondet. Høsten 2020 overførte de bla Eggum, Bøksle og Eva Weel Skram konserter, sist nevnte, til over 200 institusjoner, 114 kommuner, 11 fylker og over 5000 beboere. De kommuniserer med over 1000 helseinstitusjoner fordelt på sjukehus, alders/sykehjem og rehabelitering.
På samme måte som skoleprogram og seniorprogram, handler også strømmeprogrammet (streaming) om å få mest mulig ut av ressursene.
Deres ønske er at flest mulig skal få oppleva forestillingene, kunsten og kulturen fordi det gjør samfunnet vårt bedre. Felles opplevelser mellom pårørende og beboere skaper relevans og minsker utenforskap. Det gir felleskap og skaper friminutt i en ellers vanskelig tid. Dette er heilt i tråd med både kulturmeldingen og I stortingsmelding 15 «Leve hele livet»
Oseana kultursenter ønsker nå å utvikle prosjektet fra et lokalt til et nasjonalt prosjekt hvor man inkluderer alle kulturinstitusjoner i landet som har mulighet for streaming. Oseana kan da være et eksempel på en aktør som kan påta seg ansvaret for å etablere en nasjonal HUB for streaming til helseinstitusjoner i hele landet.
Omsorg og kultur henger sammen. Streaming som en del av for eksempel eldreomsorgen for dem som ikke har mulighet til å besøke kulturinstitusjonene selv, vil kunne bety mye i et nasjonalt perspektiv. Dette fordi man når bredt med ulike uttrykk til alle deler av landet. Postnummeret på sykehjemmet vil ikke bety noe for hvilke tilbud man vil kunne motta. Dette er vel også i tråd med kulturmeldingen sin satsing på hvordan utvikle de digitale mulighetene fremover.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Ett av målene i St. Meld. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida er at kulturlivet skal gi flest mulig anledning til å delta i og oppleve kunst og kultur. Digital formidling av kunst og kultur er en måte å oppnå dette på.

Etter at pandemien brøt ut, har svært mange arrangører og kunstnere tilrettelagt så godt de kan for et publikum som i stor grad må holde seg hjemme. Bortfall av fysiske visnings- og framføringssteder har drevet kulturinstitusjonene over på digitale flater og framskyndet utforskingen av digitale tilbud. For noen har pandemien utløst en videreutvikling av allerede igangsatt digital satsing. Det har oppstått nye konsepter og visningsformer. Flere institusjoner har arrangert mindre forestillinger og konserter på nye arenaer, blant annet småskala oppsetninger for alders- og sykehjem og på åpne plasser i lokalsamfunnet. Dette mener jeg er positivt.

Regjeringen har siden 2017 hatt en satsing på kulturell og kreativ næring. Gjennom denne satsingen har regjeringen i 2021 støttet tiltak som bidrar til utvikling av løsninger som styrker mulighetene for at artister, scenekunstnere og arrangører kan nå ut digitalt også etter at samfunnet nå har åpnet opp for fysiske kulturarrangementer.

Samtidig pekte St. Meld. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida på noen utfordringer knyttet til rettigheter. Opphaveres rettigheter knyttet til visning og formidling av verk er regulert i åndsverkloven og skal følges av dem som viser eller formidler verk. Når kultursektoren nå i større grad enn før formidler kunsten digitalt, er det avgjørende at også opphavernes rettigheter blir avklart. Så lenge opphavernes rettigheter er ivaretatt, er jeg positiv til prosjekter som OseanaLIVE som formidler kulturopplevelser digitalt til et publikum som ikke har anledning til å oppleve fysiske forestillinger på kulturinstitusjoner og andre kulturarenaer.