Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:2861 (2020-2021)
Innlevert: 23.08.2021
Sendt: 23.08.2021
Besvart: 01.09.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre tilskudd til middelalderkirker som ikke eies gjennom Den norske kirke, slik at historisk viktige bygg som Moster gamle kirke kan restaureres?

Begrunnelse

Fortidsminneforeningen har søkt tilskudd for å restaurere Moster gamle kirke frem mot tusenårsjubileet i 2024.
Foreningen søkte på ordningen for middelalderkirker som Stortinget vedtok i 2020, hvor det i forarbeidene fra departementets side ble presisert at den økte innsatsen skulle gjelde “alle kulturhistorisk viktige kirkebygg, uavhengig av eierskapet“.
NRK melder 23.8 at Fortidsminneforeningens søknad er avslått av Riksantikvaren, som viser til en e-post fra Barne- og familiedepartementet 2. juni som i klartekst betyr at det kun er middelalderkirker eid av Den norske kirke som kan motta tilskudd.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Svar

Kjell Ingolf Ropstad: Det er i perioden 2019 - 2021 bevilget 179 mill. kroner til tiltak for kirkebygg på Barne- og familiedepartementets budsjett. Midlene er til nå fordelt med 328 tilskudd til 213 kirker. Et viktig arbeid for å bevare en viktig del av kulturarven vår. Vi ser at denne forsterkingen av kommunenes innsats for kirkebyggene har stor effekt og bidrar til at viktige prosjekter for å sikre kirker settes i gang.

Utlysningen Riksantikvaren gjorde i vår, var femte runde i utlysningen av tilskuddsmidler over Barne- og familiedepartementets post 61 Tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg.

Kirkebygg som er kulturminner eller museumskirker i privat eie omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Moster gamle kirke er en av våre eldste og mest verdifulle kirker, som er unik i norsk kulturminnesammenheng. Kirken er i en spesiell situasjon, da 1000-årsjubileet allerede er i 2024, og det er viktig å få kirken istandsatt til det. Jeg har sagt at Riksantikvaren skal behandle søknaden fra Moster gamle kirke og de øvrige sju kirkene som det er søkt midler til, men som altså ikke ble behandlet tidligere. Søknadsbeløpene er samlet på 3 mill. kroner fordelt på åtte kirker, inklusiv Moster gamle kirke og kan dekkes ved de midlene som kom inn på budsjettet ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Verdiene i Opplysningsvesenets fond (Ovf) skal deles mellom staten og kirken, og midler tilsvarende statens del skal brukes til kulturhistorisk viktige kirker. Premissene i St. meld. nr. 29 (2018-2019) om Ovf er at alle kulturhistorisk verdifulle kirkebygg skal omfattes, også de som eies av private, stiftelser eller andre tros- og livssynssamfunn. Utviklingen av bevaringsstrategier og -programmer i tråd med dette og med de ulike anmodningsvedtakene som gjelder kirkebygg, vil gjøres i nært samarbeid med blant annet berørte departementer, Den norske kirke og kulturmiljømyndighetene.