Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2873 (2020-2021)
Innlevert: 26.08.2021
Sendt: 26.08.2021
Besvart: 02.09.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Er statsråden enig i vurderingen fra ambulansepersonalet i Steigen om at i situasjonen de er satt i er uforsvarlig, og at det kan gå utover liv og helse?

Begrunnelse

Avisa Nordland og NRK Nordland har nylig omtalt situasjonen i ambulansetjenesten i Steigen. Der har seks av ti ansatte sagt opp jobben sin. Dette skjer etter at de ansatte i ambulansetjenesten er tvunget på «hjemmekontor».

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det påhviler Nordlandssykehuset HF et ansvar å sørge for at befolkningen i Steigen har gode ambulansetjenester. Helse Nord RHF har forsikret meg om at helseforetaket vil følge opp saken og iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde forsvarlig beredskap i distriktet.

Nordland er et langstrakt fylke med mye spredt bosetning. Nordlandssykehuset HF har et opptaksområde med en befolkning på om lag 140 000 innbyggere og et areal på om lag 13 000 kvadratkilometer. Avstanden etter vei fra nord til sør er omtrent 55 mil. Nordlandssykehuset HF har per i dag 21 ambulansestasjoner, hvorav ni har innslag av hjemmevaktordninger. To av disse er i Steigen. Vurdering av antall stasjoner, lokalisering og vaktordninger må generelt ses opp mot både responstider og oppdragsmengde per ansatt for å opprettholde kompetanse mv.

Steigen er normalt organisert med to ambulansebiler, som begge har vaktlag i hjemmevakt.

Bilene er lokalisert i Steigen Sør og Steigen Nord. Under den pågående pandemien iverksatte Nordlandssykehuset HF tiltak for å sørge for en robust beredskap som kunne møte en potensielt omfattende pandemi med utbredt smitte blant befolkning og ansatte i området. Det ble da innført vakt på vaktrom ved felles stasjon i Leinesfjord for begge bilene. Med dette gikk man også fra to til tre vaktlag per bil. Tjenesten ble med dette mer robust med tanke på eventuell smitte blant ansatte, ved at sykdom i ett eller to vaktlag ikke ville slå ut tjenesten. Helse Nord RHF har informert meg om at dette ble foretatt som et strakstiltak og at tiltaket ble tydelig kommunisert å være av midlertidig karakter.

Som kjent er et viktig tiltak i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, at kommuner og helseforetak skal etablere helsefellesskap og sammen utvikle og planlegge tjenester. Dette ble fulgt opp i foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i januar 2020, der jeg blant annet ba om at de regionale helseforetakene stiller krav til helseforetakene om å gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med kommunene i sin neste utviklingsplan. Helse Nord RHF utarbeider nå strategi for prehospitale tjenester i helseregion nord. Strategien skal gi overordnede rammer og føringer for helseforetakenes utviklingsplaner.