Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2877 (2020-2021)
Innlevert: 26.08.2021
Sendt: 26.08.2021
Besvart: 06.09.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Danmark og Costa Rica har nå gått i bresjen for en ny allianse med oljeproduserende land - the Beyond Oil and Gas Allianse (BOGA) hvor formålet er å unngå oppvarming over 1,5 grader ved at det ikke investeres mer i fossil energi. For å bli fullt medlem må land stanse å lete og begynne å fase ut fossil energi.
Vil statsråden sørge for at Norge blir medlem av denne organisasjonen, og er Norge i dialog med Danmark i dette spørsmålet?

Begrunnelse

Norge er en av verdens største olje- og gassprodusenter å tross av at vi er et lite land, og har et selvstendig ansvar for at verden klarer å nå 1,5 graders målet. Nå har Danmark og Costa Rica som har produksjon tatt et initiativ til at land som produserer fossil energi skal forplikte seg til å redusere produksjonen og stanse letingen. Flere forskere har tidligere tatt til ordet for en slik avtale som en måte å unngå global oppvarming på, og nå er det faktisk tatt et internasjonalt initiativ. De peker på det paradoksale i at oljeproduserende land, som Norge, vil være karbonnøytrale innen 2050 men likevel planlegger produksjon av fossil energi også etter 2050.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Å redusere verdens klimagassutslipp er en av de største oppgavene vi må løse de neste tiårene. Dette må gjøres samtidig som FNs øvrige av bærekraftsmål skal nås. Dette er en formidabel oppgave for verden, og for Norge.

For å bidra til å møte både klimautfordringen, og de øvrige bærekraftsutfordringene vil regjeringen fortsette vårt aktive internasjonale engasjement. Regjeringen vil også fremover støtte opp under det internasjonale klimasamarbeidet under Klimakonvensjonen og Parisavtalen, og vi samarbeider på forpliktende vis med EU om utslippskutt. Samtidig skal vi kutte norske utslipp i tråd med våre ambisiøse mål.

Norsk økonomi er dypt integrert i verdensøkonomien. Norge har derfor interesse av åpne, velfungerende og regelstyrte markeder. Dette gjelder også for energimarkedene. I tråd med langvarig praksis, er det ikke aktuelt å koordinere norsk energiproduksjon med andre produsentland, og vi er ikke i dialog med andre om dette. Regjeringen vil arbeide videre for å oppnå åpne markeder internasjonalt med fri bevegelse av varer, tjenester og investeringer. Samarbeidet innen WTO og med EU er en viktig del av dette.