Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2882 (2020-2021)
Innlevert: 26.08.2021
Sendt: 27.08.2021
Besvart: 07.09.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Jeg viser til spørsmål nr. 2825 om partnerdonasjon av egg og forholdet til likestillings- og diskrimineringsloven. Jeg ber om lovmessig bistand for at partnerdonasjon skal gjelde uavhengig av juridisk kjønn.
Hvilke lovendringer må skje om partnerdonasjon skal gjelde uavhengig av juridisk kjønn?

Begrunnelse

Jeg viser til svar fra helseministeren:

"Likestillings- og diskrimineringsloven § 6 forbyr diskriminering på grunn av blant annet kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Dersom Stortinget mener den nye bestemmelsen bør gjelde uavhengig av juridisk kjønn for å unngå brudd med likestillings- og diskrimineringsloven, bør bestemmelsen endres. Helse- og omsorgsdepartementet kan i tilfelle gi lovteknisk bistand."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mine svar på spørsmål nr. 2208 og nr. 2825. Det kjønn en person er registrert med i folkeregisteret skal som hovedregel legges til grunn ved tolkning av lover og forskrifter. Dette følger av lov om endring av juridisk kjønn § 6, jf. § 1. Det er gjort noen unntak, men ikke for reglene i bioteknologiloven. Dette innebærer at § 2-15 fjerde ledd åpner for partnerdonasjon av egg bare dersom begge i paret er registrert som kvinne i folkeregisteret. Også ved tolkningen av de øvrige reglene i bioteknologiloven der kjønn er relevant, skal juridisk kjønn legges til grunn. Transmenn som ønsker assistert befruktning med partnerdonasjon etter den nye bestemmelsen § 2-15 fjerde ledd må oppfylle også øvrige vilkår for assistert befruktning, blant annet reglene i § 2-2 der det fremgår at assistert befruktning bare kan utføres på en kvinne og § 2-3 om vilkår for inseminasjon. Det må derfor også gjøres unntak fra disse reglene. Ved en eventuell endring for partnerdonasjon, bør det derfor vurderes å gjøre anvendelsen av alle bestemmelsene i bioteknologilovens regler om assistert befruktning uavhengig av juridisk kjønn. Dette vil få betydning for muligheten for å få assistert befruktning etter endring av juridisk kjønn, også uten partnerdonasjon etter § 2-15 fjerde ledd.
En slik endring kan for eksempel gjøres ved følgende endringer i bioteknologiloven:

§ 2-1 nytt andre ledd skal lyde:
Ved assistert befruktning til personer som har endret juridisk kjønn, jf. lov 17. juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn § 2, skal personens fødselskjønn legges til grunn ved anvendelsen av bestemmelsene i dette kapittelet og kapittel 2A dersom personen ønsker det.

Tilsvarende endring bør også tas inn i lov om endring av juridisk kjønn § 6:

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:
Ved assistert befruktning til personer som har endret juridisk kjønn, skal personens fødselskjønn legges til grunn ved anvendelsen av bestemmelsene i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. dersom personen ønsker det.