Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2885 (2020-2021)
Innlevert: 27.08.2021
Sendt: 27.08.2021
Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Kan justisministeren grundig redegjøre for om mottakssenteret i Råde har blitt tatt i bruk til å motta afghanere under denne evakueringen, hvem som blir innlosjert på OCC og hvorfor, samt kostnader tilknyttet dette?

Begrunnelse

Rundt tusen personer er hentet til Norge fra Afghanistan. Mange av disse har oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge fra før, men mange har ikke oppholdstillatelse i Norge og må derfor anses å være asylsøkere. De siste årene er det brukt store ressurser på å bygge et nasjonalt mottakssenter på Råde som skulle ha mulighet til å skalere opp kapasiteten på kort tid ved behov. Det har vært et politisk mål å unngå innlosjering av asylsøkere på hoteller og lignende. Likevel rapporteres det nå om at de evakuerte fra Afghanistan innlosjeres på Oslofjorden Conference Center (OCC) i Stokke.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Mens asylsøkere normalt innkvarteres på Nasjonalt ankomstsenter (NA) og deretter i et asylmottak, blir overføringsflyktninger normalt bosatt direkte i en kommune.

Personene som er evakuert fra Kabul i Afghanistan er en sammensatt gruppe, der noen er asylsøkere, noen er registrert som overføringsflyktninger, og noen f.eks. ønsker å søke om en familieinnvandringstillatelse. I tillegg kommer norske statsborgere, slik som f.eks. mindreårige barn som kommer i følge med familiemedlemmer som ikke har en oppholdstillatelse.

Evakuerte som er asylsøkere, blir som hovedregel innkvartert på NA etter ankomst til Norge. Den akutte situasjonen som oppsto som følge av evakueringen fra Kabul, samt krav om avvikling av innreisekarantene iht. gjeldende regelverk, har imidlertid gjort at det er behov for å håndtere alle de nevnte gruppene over som en så samlet gruppe som mulig, med unntak av de norske statsborgerne eller personene med avklart oppholdsstatus som kan inngå i den ordinære hotellkaranteneordningen. Det er da naturlig at staten ved Utlendingsdirektoratet (UDI) tar hovedansvaret for registering og innkvartering av de nevnte gruppene.

Selv om NA kan oppskaleres til å innkvartere opptil 1000 personer samtidig, har driften de senere årene løpende blitt tilpasset behovet, og har i tiden før evakueringen blitt driftet med en kapasitet på 250 plasser. Det som imidlertid er styrende i dagens situasjon med tanke på bedre utnyttelse av ankomstsenteret er at antallet plasser er sterkt begrenset som følge av smittevernstiltak. I tillegg må det være en ledig bufferkapasitet til å håndtere de daglige ankomstene av ordinære asylsøkere. Realiteten per i dag er at det i følge UDI er en maksimal kapasitet ved NA på omkring 340 plasser, men dette forutsetter at alle beboerne inngår i familier og dermed kan bo relativt tett på hverandre. Som følge av smittevernhensyn krever enkeltpersoner større plass, slik at totalkapasiteten da vil bli ytterligere redusert. Gjeldende smittevernregler, som er gitt av kommuneoverlegen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI), medfører derfor at en ytterligere oppskalering av plasser ikke er mulig i dagens situasjon.

Når et større antall personer fra Afghanistan ankom Norge som følge av evakueringen fra Kabul, hadde UDI behov for bistand fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til å fremskaffe supplerende lokaler, i tillegg til NA, der det også var mulighet til å gjennomføre innreisekarantene for de evakuerte. UDI sendte derfor 24. august 2021 en formell anmodning til DSB om bistand til innkvartering i ankomstfasen på en smittevernfaglig forsvarlig måte for de evakuerte fra Kabul. I den videre dialogen mellom UDI og DSB ble det, på initiativ fra DSB og i samråd med UDI, etablert en løsning med bruk av karantenehotellet som allerede er etablert på Oslofjorden konferansesenter (OCC) i Sandefjord kommune. OCC er et stort anlegg som i utgangspunktet er tilrettelagt for smittevern og med god kapasitet til å ta imot store grupper. UDI og politiet organiserer i samarbeid logistikk, registrering, intervju og informasjon til de evakuerte fra Kabul.

I eksisterende avtale om karantenehotell er det avtalt pris per rom per døgn ved OCC på 1561 kroner eks mva. Dette inkluderer kost. Dersom det bor flere personer på et rom, er prisen 480 kroner eks. mva. per person per døgn. Kostnader for tjenester utover funksjonen som karantenehotell vil komme i tillegg.