Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2918 (2020-2021)
Innlevert: 31.08.2021
Sendt: 31.08.2021
Besvart: 09.09.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Mener statsråden at de samfunnsmessige konsekvensene av høyspentledningen i luftspenn vs. kabling i bakken gjennom tettbygd strøk er blitt tilstrekkelig vektlagt ,og hva er hennes svar til den tverrpolitiske enigheten i Bærum om at kabling gir vesentlig bedre totalløsning, gjennom det som er noen av Norges mest tettbebygde områder?

Begrunnelse

NVE har gitt konsesjon til ny kraftledning mellom Hamang og Smestad. Den vil være 12 km lange, og de nye mastene vil være 38 meter høye, mot dagens 21. De vil gå gjennom noen av de mest befolkede områdene i Norge. I Bærum har de vært tverrpolitisk motstand luftlinjene og et krav om at de skal gå i bakken. Løsningen man nå velger vil stå seg i opp mot 100 år. Stortinget har gjennom behandling av «Nettmeldingen» Meld. St. 14 (2011-2012) sagt at kabling skal brukes foran høyspentledning når: «kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning».

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Prinsippene for bruk av jord- og sjøkabel ved bygging av nye kraftledningsanlegg med høy spenning fremgår, som representanten også viser til, av Meld. St. 14 (2011-2012) om utbygging av strømnettet ("nettmeldingen"), behandlet av Stortinget våren 2012. Konsesjonsmyndighetene legger disse prinsippene til grunn ved behandlingen av enkeltsaker.
Som det fremgår av nettmeldingen skal kraftledninger på 300 og 420 kV bygges som luftledning, bortsett fra i unntakstilfeller der luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som for eksempel i byer og ved kryssing av større sjøområder, eller dersom ekstrakostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares med at det gir særlige miljøgevinster sammenliknet med luftledning og/eller en begrenset strekning med kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.
Når det gjelder den konkrete kraftledningssaken i Bærum har NVE nylig gitt konsesjon. NVEs vedtak kan påklages til departementet. Departement vil gjennomgå saken og vurdere de spørsmålene klagene reiser når en eventuell klagesak oversendes til departementet.
Jeg kan opplyse representanten om at jeg allerede har hatt et møte med Bærum kommune i sakens anledning.