Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2944 (2020-2021)
Innlevert: 05.09.2021
Sendt: 06.09.2021
Besvart: 14.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Stortinget har vedtatt og bevilget penger til oppstart av nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Regjeringen holder fremdeles tilbake pengene som er bevilget til tross for at det er kommet til enighet mellom NSM og Anno museum om styrking av det faglige samarbeidet der Anno museum inngår i styringsgruppe for planprosjektet.
Hva er grunnen til treneringen nå og vil statsråden sørge for at midlene til oppstart av nytt museumsbygg blir frigitt umiddelbart?

Begrunnelse

Som jeg påpekte i spørsmål 10. mai ble det etter veldig mange års arbeid gjort prinsippvedtak om bygging av nytt museumsbygg i Statsbudsjettet for 2021. Det er helt nødvendig at pengene som er bevilget frigis umiddelbart slik at prosjektet kan gå videre. NSM er nå i en tidlig fase av en prosjekt-konkurranse for det nye bygget. Prosjektleder er engasjert og arkitektene jobber videre. Utgiftene løper og det er nødvendig at statsråden nå griper inn og sikrer framdrift.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Da regjeringen foreslo at det skulle bevilges 106,6 mill. kroner til Finnskogens hus i budsjettproposisjonen for 2021, ble det forutsatt at det faglige samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår. Dette sluttet Stortinget seg til i desember 2020.
Bakgrunnen for forutsetningen knytter dels an til gjennomføringen av selve byggeprosjektet, og dels til det museumsfaglige innholdet i det nye bygget. Det har vist seg krevende å finne en organisering som sikrer begge disse hensynene. Norsk Skogfinsk Museum er en liten organisasjon med kun fire årsverk. Museet har engasjerte medarbeidere med store kunnskaper om den skogfinske kulturarven, men museet har ingen tidligere erfaring med byggeprosjekter eller med å fylle et stort museumsbygg med tidsriktig innhold basert på moderne formidlingskonsepter med sikte på et nytt og større publikum.
Kulturdepartementet mottok 18. august i år en redegjørelse fra Norsk Skogfinsk Museum for hvordan de tenker å organisere prosjektet med ulike samarbeidspartnere og prosjektmedarbeidere for å sikre at disse hensynene blir ivaretatt. Vi har funnet det nødvendig å rådføre oss med Statsbygg hva angår museets skisserte modell for gjennomføringen av prosjektet. Denne prosessen pågår nå og vil inngå i Kulturdepartementets vurdering.