Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2961 (2020-2021)
Innlevert: 09.09.2021
Sendt: 09.09.2021
Besvart: 15.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden redegjøre for når og på hvilke måte regjeringen vil legge dette lovforslaget frem for Stortinget?

Begrunnelse

Ved kongelig resolusjon 23. oktober 2015 ble det oppnevnt et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven. Utvalgsleder var Inge Lorange Backer, og lovutkastet ble avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019: Ref NOU 2019: 5
Lovutkastet ble sendt på offentlig høring i juni 2019 med høringsfrist 2. desember samme år.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Forvaltningslovutvalget avga sin utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov 14. mars 2019. Utredningen ble sendt på høring i juni 2019, med høringsfrist 2. desember 2019.

Våren 2021 la regjeringen frem for Stortinget Prop. 166 L (2020-2021) om endringer i forvaltningsloven. Proposisjonen inneholder blant annet et forslag til forskriftshjemmel i forvaltningsloven som åpner for å gi forskrift om utvidet adgang til deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer. Forslagene i proposisjonen følger på dette punktet opp forvaltningslovutvalgets forslag i NOU 2019: 5. Forslagene ble vedtatt ved lov 18. juni 2021 nr. 127.

Arbeidet med den videre oppfølgningen av Forvaltningslovutvalgets utredning måtte utsettes på grunn av håndteringen av koronasituasjonen, som har vært svært arbeidskrevende for Justis- og beredskapsdepartementet. Det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe nærmere om når et lovforslag vil bli lagt frem for Stortinget.