Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2965 (2020-2021)
Innlevert: 09.09.2021
Sendt: 10.09.2021
Besvart: 17.09.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En gruppe tidligere tolker fra Afghanistan som jobbet for norske styrker har henvendt seg til alle partiene på Stortinget med et rop om hjelp for sine familier som befinner seg i Afghanistan, mange i Kabul. I tillegg er det enkeltpersoner i Kabul som fikk løfte om evakuering via sms, men som pga kaoset ikke ble evakuert.
Når vil tolkene få et klart svar på hva norske myndigheter vil gjøre for familiene i Afghanistan og hvordan sikrer regjeringen at de som mottok sms om evakuering faktisk blir evakuert?

Begrunnelse

I brevet til partiene på Stortinget skriver tolkene:

"Vi tok først kontakt med de norske styresmakter i begynnelsen av august da Taliban begynte felttoget sitt mot de større byene, og fikk kontroll over nye områder og når byenes fall virket uunngåelig, i et forsøk på å uttrykke vår frykt og bekymringer angående våre familiers skjebne. I løpet av den siste måneden, på tross av vår kontinuerlige kontakt med UDI og møter med høytstående tjenestemenn i forsvarsdepartementet samt general Erik Kristoffersen sjef for det norske forsvaret, har vi enda ikke fått noe konkret svar.
Alle våre forsøk på å få satt i gang en prosess med norske autoriteter, for å redde våre familier som er fordrevet og lever i limbo, har vært nytteløst og vi treffer på byråkratiske hinder i kommunikasjonen frem og tilbake uten noen genuin fremgang. Vi hadde håpet at den norske regjering, tatt i betraktning av sakens alvorlighetsgrad, ville kommet med et svar innen den avtalte fristen 31. august. Tidsfristen er løpt ut og det er ikke iverksatt en evakuering. Vår jobb som tolker for det norske forsvaret satte våre familier i fare, fordrev dem fra deres hjem og de befinner seg nå i en flyktig og usikker tilstand. Vi, en gruppe av tolker som jobbet for det norske forsvaret, som er bosatt i Norge i løpet av de siste årene, skriver dette brevet som et rop om hjelp og for overlevelsen og sikkerheten til våre familier. Våre familiers skjebne avhenger av beslutningen til forsvaret, utenriksdepartementet og justisdepartementet. Vi håper at den norske regjering snarlig tar de nødvendige tiltakene for å evakuere våre familier i lys av situasjonens alvorlige karakter, da våre familier desperat trenger hjelp."

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: For det første kan jeg bekrefte at Forsvarsdepartementet i august måned har mottatt henvendelser og avholdt møter med representanter for medlemmer av foreningen for afghanske tolker med tilknytning til Forsvaret. Til sammen gjelder henvendelsene søknader om å hente til Norge omlag 400 familiemedlemmer tilhørende en gruppe på noe over 30 tolker. Det er gitt skriftlig svar om at henvendelsen er mottatt og at den vil bli oversendt utlendingsforvaltningen for videre behandling.

Det har de siste årene vært etablert flere søknadsordninger for lokalt ansatte som har vært tilknyttet norske styrker i Afghanistan og deres nærmeste familiemedlemmer (GI-06/2015, GI 08/2017 og GI-04/2021). Så langt har det kommet ca. 360 personer tilknyttet disse ordningene, og senest i juni kom det fire tolker og to renholdere med respektive familier. En ny søknadsordning for tidligere lokalt ansatte er p.t. til vurdering. Det å skulle utvide kretsen av familiemedlemmer for dem som har vært omfattet av tidligere instrukser, er det så langt ikke tatt stilling til.

Jeg viser til andre del av spørsmålet som gjelder personer som mottok melding om mulig evakuering, og hvordan Regjeringen nå sikrer evakuering videre.

I den akutte evakueringen fra flyplassen i Kabul, som nå er avsluttet, prioriterte norske myndigheter å evakuere norske statsborgere, andre med gyldige innreisedokumenter til Norge og andre særskilt utsatte grupper med tilknytning til Forsvaret og/eller Norge. Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi neppe ville være i stand til å hjelpe alle i denne fasen.

Når evakueringen nå er avsluttet arbeides det som nevnt med en ordning hvor personer som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan, og som har et beskyttelsesbehov, skal kunne søke om oppholdstillatelse i Norge. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å si hvordan ordningen vil bli.