Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2976 (2020-2021)
Innlevert: 16.09.2021
Sendt: 16.09.2021
Besvart: 23.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva har blitt gjort av arbeid siden 21.6.2019 slik daværende justisminister lovet, og har dagens justisminister noen tanker om hva som bør gjøres?

Begrunnelse

Sitat; Departementet arbeider både med endringer på tvistelovsområdet og med oppfølgingen av forslaget til ny straffeprosesslov. Jeg vil i den forbindelse vurdere om det bør foreslås endringer i gjenåpningsreglene. Jeg tar med meg innspillene i det videre arbeidet, sa tidligere justisminister Kaldmyr i skriftlig besvarelse 21.6.2019. Bakgrunn for spørsmålet er at tidligere siktede i Birgitte Tengs saken ble dømt til å betale erstatning på tross av at en er frifunnet i straffesak. I 2019 påpekte jeg uretten dette gir seg utslag i og hvordan dette rammer den enkelte på en svært uheldig måte. I dag kan vi slå fast at lovverket slik det er i dag ikke bare er urett, men mye mer alvorlig. Jeg vet godt at Justisministeren ikke går inn i pågående saker men tillater meg å spørre generelt.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov er det foreslått endringer i reglene om behandling av sivile krav i straffesaker. I Prop. 146 L (2020–2021) Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.), som ble fremmet for Stortinget i april, er flere av forslagene fulgt opp.

Med det systemet vi har for behandling av sivile krav i straffesaker, er jeg godt kjent med at reglene om gjenåpning av det sivile kravet reiser særskilte spørsmål. Straffeprosessutvalget foreslo å endre systemet slik at sivile krav ikke skal kunne pådømmes i straffesaker som ender med frifinnelse, og utvalget har av den grunn heller ikke foreslått noen særregulering av tvistelovens alminnelige frist for gjenåpning i saker hvor gjenåpningen kun knytter seg til det sivile kravet. En slik særregulering er foreløpig heller ikke utredet her. Jeg ser at det kan være grunn til å vurdere om det bør utredes tilpasninger i regelverket. Systemet kan slå uheldig ut i enkelte særlige tilfeller der sivile krav er pådømt som del av en straffesak samtidig som fristen for gjenåpning av det sivile kravet følger tvistelovens regler.