Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:3016 (2020-2021)
Innlevert: 30.09.2021
Sendt: 01.10.2021
Besvart: 06.10.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): UDI har fått instruks av departementet om å prioritere saksbehandlingen av søknadene til afghanske asylsøkere som ble evakuert fra Kabul.
Hva vil justisministeren gjøre for å sørge for at de afghanerne som tidligere har fått avslag på sine asylsøknader eller har klagen sin til behandling fordi norske myndigheter anså sikkerhetssituasjonen som varig og stabil i Afghanistan også får en snarlig avklaring på sine asylsøknader, og vil de med endelig avslag få en fornyet vurdering sett i lys av dagens situasjon i Afghanistan?

Begrunnelse

I følge Politiets Utlendingsenhet befant det seg om lag 150 afghanere med utreiseplikt i Norge da norske myndigheter i juli midlertidig stanset returer til Afghanistan frem til 15.09 på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet. Stansen i tvangsreturer ble i september forlenget til januar 2022. At de har utreiseplikt må bety at de har avslag på asylsøknaden sin, og ikke har oppholdstillatelse i Norge. Ifølge UDIs statistikkenhet bor 17 av disse på mottak og 5 i alternativ mottaksplassering. 15 av disse har vært i Norge i mer enn fem år.
UDI har fått instruks av departementet om å prioritere saksbehandlingen av søknadene til afghanske asylsøkere som ble evakuert fra Kabul. Flere av disse får nå oppholdstillatelse som flyktninger etter å ha gjennomført registrering av asylsøknaden hos politiet i henhold til UDIs retningslinje 2021-012 datert 08.09.2021. I samme retningslinje skriver UDI at de "(...) antar at det vil ta tid før det kan etableres praksis for behandlingen av asylsøknader fra afghanere."

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som vurderer hvilken betydning endringen i maktsituasjonen i Afghanistan får for asylsøkere med en sak til behandling og for dem som har utreiseplikt etter å ha fått avslag på en asylsøknad. Foreløpig er det for tidlig å fastslå hvordan situasjonen vil utvikle seg.

Jeg viser også til at UDI og UNE har suspendert utreiseplikten for alle afghanske borgere som befinner seg i Norge med et avslagsvedtak som forutsetter at det skal skje retur til Afghanistan.