Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:32 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 21.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Kan helseministeren garantere at regjeringen kommer til å bevare akuttsykehuset i Elverum?

Begrunnelse

Tidligere stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet uttalte følgende til Østlendingen 4. juni i år: «For Senterpartiet er det helt uaktuelt at Elverum mister akuttfunksjoner hvis det blir et hovedsjukehus i Moelv. Sp er krystallklar på at Elverum skal videreutvikles som allsidig akuttsjukehus. En nedbygging av Elverum vil ramme Elverum, Østerdalen, Trysil, Engerdal og hele Solør. Trygve Magnus er helt tydelig på at Elverum fortsatt skal være et akuttsjukehus. Her vil vi ikke fire i regjeringsforhandlingene». Hun sa også til Østlendingen at hvis Senterpartiet havnet i regjering kunne hun garantere at Elverum ville bestå som et akuttsykehus.

I Hurdalsplattformen er det flere sykehus som Senterpartiet har ønsket å bevare eller videreutvikle som er nevnt eksplisitt som sykehusene i Alta og Kristiansund, men ikke Elverum sykehus. Det eneste som står i plattformen, er at regjeringen vil sørge for at «null-pluss»-alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut. Det er en ganske ullen formulering, og spørsmålsstiller vil derfor ha en garanti fra helseministeren at hun kommer til å følge opp det krystallklare valgkampløftet fra Senterpartiet. Det er jeg sikker på at også velgerne i Hedmark ønsker et svar på.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Helse Sør-Øst RHF arbeider med oppstart av konseptfase for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, på bakgrunn av vedtak i foretaksmøtet 15. juni 2021.I vedtaket legges det til grunn at befolkningen i Innlandet skal ha gode og framtidsrettede spesialisthelsetjenester. Sykehusstrukturen skal underbygge samarbeid mellom flere sykehus i nettverk. Prehospitale tjenester skal videreutvikles i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge skal styrkes og gi tilgjengelige tjenester desentralt. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert og nyskapende helsetjeneste og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med pasientsikkerhet, kvalitet og helhetlige pasientforløp.

I sykehusstrukturen som legges til grunn for konseptfasen skal det i Elverum planlegges for et elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase. Det skal i tillegg utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at det i konseptfasen skal utredes et nullpluss-alternativ. Helse Sør-Øst RHF har i mandatet for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF beskrevet omfanget av nullpluss-alternativet. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at nullpluss-alternativet skal utredes fullt ut. Jeg mener dette vil gi et godt grunnlag for å ta stilling til hvordan gode og framtidsrettede spesialisthelsetjenester kan utvikles for befolkningen i hele Innlandet.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst at de tar sikte på å gjennomføre konseptfasen slik at de kan søke om lån i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Jeg vil ikke forskuttere resultatet av den pågående konseptfasen i Helse Sør-Øst RHF, men påpeke at regjeringen vil styre spesialisthelsetjenesten i tråd med Hurdalsplattformen. Dette betyr at regjeringen vil utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus og styrke den lokale akuttberedskapen.