Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:68 (2021-2022)
Innlevert: 18.10.2021
Sendt: 18.10.2021
Besvart: 29.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre en rask saksbehandling av legemidlet Kaftrio og når kan pasienter med cystisk fibrose forvente at saken fremmes for beslutning?

Begrunnelse

Cystisk fibrose er en svært alvorlig sykdom som tar mange gode leveår. Det er nå utviklet en medisin, Kaftrio, som er en livsendrende og livreddende årsaksbehandling for cystisk fibrose. Prosessen rundt godkjenning av Kaftrio har pågått svært lenge – helt siden mars 2020. Bestillerforum for nye metoder ba i sitt møte 30. august om at Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp raskt skulle foreta sine vurderinger. Tiden går – og dette er tid som mange pasienter med alvorlig cystisk fibrose ikke har.
Danmark og en rekke andre land vi kan sammenligne oss med har allerede tatt i bruk Kaftrio for sine cystisk fibrose pasienter. Danske Dagens Medisin hadde nylig en artikkel med erfaringer fra Rigshospitalets behandling med Kaftrio. Legene der kunne vise til en betydelig forbedring i pasienters lungefunksjon. Flere pasienter hadde blitt så bra at de ikke lenger trengte å vente på en lungetransplantasjon.
Men her hjemme venter pasienter med cystisk fibrose i uvisse. I en reportasje på TV2 14. oktober beskrev Christian Lawley sykdommen som å drukne i sitt eget slim. Han vurderer nå å flytte til Danmark for å få tilgang til behandlingen med Kaftrio.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Stortinget har vedtatt at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Det nasjonale systemet for nye metoder er et prioriteringssystem som skal sikre at metodene som innføres i spesialisthelsetjenesten er vurdert med hensyn til de vedtatte prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. Systemet skal ivareta at metoder som innføres både er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet, men også at nytte og ressursbruk står i et rimelig forhold. Det understøtter også likeverdig og rask tilgang til nye metoder. Jeg mener at Nye metoder er et viktig bidrag til å ivareta pasientsikkerhet, rettferdig fordeling av ressurser og en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten.
Jeg er orientert om at produsenten endret den medisinske indikasjonen for Kaftrio underveis i prosessen i Systemet for nye metoder. Manglende innsendt dokumentasjon fra produsenten for denne nye indikasjonen er et av momentene som har bidratt til forsinket fremgang i vurderingen av Kaftrio til behandling av cystisk fibrose. Som representanten påpeker, ba Bestillerforum 30. august om en rask vurdering. Samtidig ba Bestillerforum produsenten om å levere dokumentasjonen som trengs for at Statens legemiddelverk skal foreta sine vurderinger. Det er viktig at både leverandørene og aktørene i Nye metoder tar ansvar for å få på plass det nødvendige beslutningsgrunnlaget.
Departementet mottar om ikke lang tid evalueringen av Nye metoder. Dette vil danne et godt grunnlag for å videreutvikle systemet slik at det har nødvendig tillit, at saksbehandlingstiden går ned og at både brukere og fagfolk i tjenesten får en tydeligere stemme.