Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

Dokument nr. 15:89 (2021-2022)
Innlevert: 20.10.2021
Sendt: 21.10.2021
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 28.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Grete Wold (SV)

Spørsmål

Grete Wold (SV): Det er nå mulig for personer i Norge å søke om familiegjenforening fra Norge på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Afghanistan.
Vil regjeringen åpne for at det også er mulig å søke fra Norge for personer som har klart å flykte over grensen til Pakistan, og hva vil regjeringen gjøre for å følge anbefalingene fra UNHCR av 15. oktober 2021 om å lette søknadsprosessene for familiegjenforening mellom afghanere i Norge og deres familiemedlemmer som enten oppholder seg i Afghanistan eller i regionen?

Begrunnelse

På grunn av den alvorlige situasjonen i Afghanistan er det åpnet for at personer som bor i Norge kan søke om familiegjenforening fra Norge på vegne av et familiemedlem i Afghanistan. I Dagbladet 12.09.21 kunne vi lese om en afghansk gutt på 20 år som prøver å hjelpe to mindreårige søsken til Norge. Begge foreldrene er døde. Søsknene klarte å ta seg over grensen til Pakistan rett etter at Taliban tok over makten i Afghanistan, men har store utfordringer med å søke om familiegjenforening derfra. Advokaten i saken sier at «det å kreve at de reiser til ambassade eller konsulat i Pakistan flere ganger kan sette dem i livsfare». Sist de forsøkte å ta seg til konsulatet fra der de nå lever i skjul i Pakistan for to uker siden, ble de anholdt og klarte derfor ikke å få levert søknaden om familiegjenforening. Av hensynet til barnas sikkerhet burde det være mulig også for dem at broren søker om familiegjenforening på vegne av søsknene fra Norge. UNHCR oppfordret også 15. oktober 2021 statene om å lette søknadsprosessene for familiegjenforening mellom afghanere i Norge og deres familiemedlemmer som enten oppholder seg i Afghanistan eller regionen.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Utlendingsdirektoratet (UDI) besluttet 3. september d.å. å midlertidig akseptere at et familiemedlem i Norge (referansepersonen) kan fremme søknad om familieinnvandring på vegne av familiemedlem som oppholder seg i Afghanistan. Dette unntaket fra ordinær søknadsprosedyre er begrunnet i sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og det forhold at det nå er vanskelig å passere landegrensen ut av Afghanistan. Afghanske borgere som allerede befinner seg utenfor hjemlandet vil ikke ha et tilsvarende behov for at søknaden kan fremmes fra Norge. Og selv om en søknad er fremmet fra Norge, vil denne bli vurdert på vanlig måte og med et uendret kontrollnivå. ID-dokumenter, familieforhold mv. vurderes som normalt, herunder kan det stilles krav om oppmøte ved norsk utenriksstasjon til intervju og gjennomføring av DNA-test.

Departementet har merket seg UNHCRs uttalelse om behandling av søknader om familieinnvandring fra familiemedlemmer til afghanske flyktninger. Norske myndigheter legger generelt vekt på UNHCRs synspunkter, uten at disse nødvendigvis får avgjørende betydning ved utforming av praksis og regelverk. Jeg understreker at det er UDI og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler enkeltsaker om familieinnvandring. Det er også UDI og UNE som har kompetansen til å vurdere sikkerhetssituasjonen i regionen, og om situasjon tilsier endringer i prosedyrene også for afghanske borgere som befinner seg utenfor Afghanistan.