Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:194 (2021-2022)
Innlevert: 29.10.2021
Sendt: 01.11.2021
Besvart: 09.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I politisk kvarter 27. oktober 2021 sa Nils Kristen Sandtrøen at det er feil at staten vil spare 12 milliarder kroner i løpet av anbudsperioden på konkurranseutsettingen av trafikkpakke 1, 2 og 3. Jeg mener dette strider mot beregningene som er gjort av Jernbanedirektoratet.
Kan statsråden bidra til å oppklare misforståelsen?

Begrunnelse

Hensikten med konkurranseutsettingen av persontogtrafikken er å gi de reisende et bedre tilbud til lavest mulig kostnad for staten. Vi kan være uenige i spørsmålet om konkurranseutsetting, men det er avgjørende at vi forholder oss til fakta når vi diskuterer såpass viktige spørsmål for jernbanesektoren. I forbindelse med konkurranseutsettingen av persontogtrafikken har Jernbanedirektoratet gjort beregninger for gevinstrealisering over trafikkavtalenes løpetid. Det er disse beregningene som ligger til grunn for min referanse til 12 milliarder i innsparing ved konkurranseutsettingen av persontogtrafikken.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 150 fra stortingsrepresentant Halleland om jernbanereformens netto gevinster. I svaret viste jeg til Prop. 1 S (2021-2022) hvor det er anslått at reformens prissatte netto gevinster er om lag 12,4 mrd. 2022-kr for årene fra og med 2014 til og med 2028. I tillegg til gevinster knyttet til konkurranseutsetting av trafikkpakkene opplyser Jernbanedirektoratet at dette tallet inneholder reduserte kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold i jernbanesektoren og bedre eiendomsforvaltning i Bane NOR. Det er også forutsatt reduserte byggekostnader for utbyggingsprosjekter på sikt.