Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:224 (2021-2022)
Innlevert: 01.11.2021
Sendt: 01.11.2021
Besvart: 03.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Hvilke konsekvenser vil en utredning av Nye Veier AS ha for prosjektene RV 13 Skare - Sogndal, og kan statsråden garantere at en slik utredning ikke vil ha konsekvenser for fremdriften i dette prosjektet?

Begrunnelse

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging». Solberg-regjeringen har etablert selskapet Nye Veier AS som bygger vei raskere og tar ned kostnadene i veiprosjekter slik at det kan bygges enda mer vei for pengene. Nye Veier AS fikk i vår veiprosjektene RV13 Skare - Sogndal inn i sin portefølje. Veiprosjektet er særdeles viktig for regionen i indre Hardanger slik at folk kan ferdes tryggere. Spesielt i turistsesongen så er den dårlige veien svært hemmende for turistnæringen. Prosjektet ble allerede tilført Nye Veier AS fra Solberg-regjeringen.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Regjeringen ønsker å utrede nærmere hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres fremover. Bakgrunnen for dette er blant annet at vi har fått en situasjon med stadig flere utbyggere og veieiere i veisektoren, og at dette kan føre til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.

Regjeringen vil nå starte arbeidet med å se nærmere på hvordan en utredning skal legges opp. Nye Veier AS er blitt en stor og viktig aktør i vegsektoren de senere årene. Det vil derfor være naturlig at også Nye Veier AS rolle vil være en del av arbeidet når vi skal se på hvordan sektoren skal organiseres fremover.

Når det gjelder den konkrete strekningen rv 13 Skare-Sogndal, vil det som for de andre strekningene som inngår i selskapets portefølje være opp til Nye Veier AS selv å vurdere videre fremdrift og prioritering av prosjektet.