Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:280 (2021-2022)
Innlevert: 05.11.2021
Sendt: 08.11.2021
Besvart: 11.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Spørsmål

Andreas Sjalg Unneland (SV): Hvordan vil statsråden sikre at CRPD blir inkorporert i menneskerettsloven så fort som mulig, og vil regjeringen med dette arbeidet også sikre at enkeltpersoner som mener de ikke får oppfylt de rettighetene som de etter konvensjonen har krav på, kan få sin sak vurdert av FN?

Begrunnelse

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.
Norge har verken inkorporert FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov eller ratifisert tilleggsprotokollen som gir individuell klagerett etter at en har fått prøvd sin sak i våre rettsinstanser. Dette gjør at personer med funksjonsnedsettelse ikke likestilles med andre diskriminerte grupper. Arbeidet med å inkorporere CRPD i norsk lov og ratifisere tilleggsprotokollen om individuell klagerett er sentralt for å sikre en offensiv likestillingspolitikk som bidrar til at alle blir inkluderte i samfunnet, og det er viktig at et slikt arbeid igangsettes raskest mulig.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Regjeringen skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet, og det er viktig for regjeringen å sikre at rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse blir godt ivaretatt. Det overordnede ansvaret for oppfølgningen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ligger hos kultur- og likestillingsministeren. I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov. Spørsmål knyttet til inkorporering av CRPD vil følges opp av berørte departementer. Nærmere tidsplan for dette arbeidet er det for tidlig å si noe om nå.
Tilslutning til individklageordningen under CRPD er et eget spørsmål, som ble behandlet i Stortinget i 2017, jf. Meld. St. 39 (2015-2016) og Innst. 161 S (2016-2017).
Forslag om å ratifisere tilleggsprotokollen til CRPD om individklageordningen fikk ikke tilslutning i Stortinget.