Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:294 (2021-2022)
Innlevert: 08.11.2021
Sendt: 09.11.2021
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 15.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Når ser regjeringen for seg at endelig avgjørelse kan bli fattet slik at driftslisensen vil bli beholdt slik den ble gitt i juni 2020?

Begrunnelse

Nordic Mining ASA fikk i 2020 driftstillatelse til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Rutil blir brukt blant annet som fargestoff i maling og er et viktig råstoff i produksjonen av titanmetall. Uttaket av rutil skal skje ved dagdrift i ca. 15 år og ved underjordisk drift i ca. 35 år. Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på 300-350 meters dyp i Førdefjorden.
Prosjektet vil gi et bidrag til norsk verdiskaping på om lag 500 millioner kroner per år, og det kan være nok ressurser for utvinningsvirksomhet i nærmere 50 år. Forskningsstiftelsen SINTEF anslår at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen. Totalt kan det bety 300 arbeidsplasser i Sunnfjord-regionen og 500 på landsbasis.
I november 2020 bekreftet Direktoratet for mineralforvaltning at ankene som ble mottatt mot driftskonsesjonen for Engebø Rutile og Garnet-prosjektet ikke ga grunnlag for å trekke tilbake eller endre avgjørelsen om driftslisens.
Nordic Mining har tidligere kommunisert at den endelige avgjørelsen er forventet å falle på plass i første halvår av 2021. Regjeringen Solberg erkjente at prosessen har blitt forsinket som følge av nye prioriteringer i departementene i forbindelse med covid-19 pandemien.
Den endelige avgjørelsen er således forventet å komme etter sommeren 2021. Vi nærmer oss vinter og snart nytt år.

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjon til Nordic Rutile AS 17. juni 2020. Vedtaket ble påklaget og opprettholdt av direktoratet. Saken ble dermed oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet 9. november 2020 for behandling.

Nærings- og fiskeridepartementet har også en søknad om ekspropriasjon fra Nordic Rutile AS til behandling.

Engebø-saken er en sammensatt og faglig komplisert sak som krever grundig behandling av departementet. Som stortingsrepresentanten påpeker har saksbehandlingen i departementet vært preget av korona-pandemien. Dette har ført til utsettelser i flere saker. Dette kommer i tillegg til et generelt stort sakstrykk på mineralfeltet.

Jeg vil likevel presisere at Engebø-saken er høyt prioritert i departementet, og vi arbeider for en snarlig avklaring.