Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:371 (2021-2022)
Innlevert: 14.11.2021
Sendt: 15.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Har statsråden et anslag på hvor mye de private barnehagene vil få i økt (helårs) driftstilskudd i 2022 som følge av at bemanningsnormen er oppfylt i flere kommuner (og barnehager) i 2019?

Begrunnelse

2022 er jo første året private barnehager skal få helårseffekt av økt bemanning i kommunale barnehager, ettersom sektoren hadde frist med å innfri nye normer innen 1.8.2019. Jeg er interessert i departementets anslag på dette i det videre arbeidet.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Den forrige regjeringen innførte bemanningsnormen uten økte statlige overføringer fordi normkravene var oppfylt på nasjonalt nivå i kommunale barnehager ved innføringstidspunktet. Da normen ble innført i 2018 var det likevel mange kommuner som ikke oppfylte bemanningskravet. Private barnehager mottar driftstilskudd som er beregnet på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehage i samme kommune to år før tilskuddsåret. Driftstilskuddet prisjusteres, men nye lovkrav som kommunene blir pålagt vil først reflekteres i driftstilskuddet til de private barnehagene to år senere. I kommunene hvor kommunale barnehager ikke oppfylte normkravene, var tilskuddsnivået til de private barnehagene tilpasset lavere bemanning enn det som var nødvendig for å innfri normen. Det ble derfor opprettet et midlertidig tilskudd i perioden 2018-2020 som skulle styrke finansieringen av normen i disse kommunene.
Siden 2018 har bemanningsnivået i både private og kommunale barnehager blitt betydelig bedre. Som følge av bedre bemanning i de kommunale barnehagene, har også tilskuddene til de private barnehagene økt. Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at det i 2019 var fem kommuner med private barnehager som i gjennomsnitt ikke oppfylte bemanningsnormen i egne kommunale barnehager. Fra 2019 til 2020 har bemanningsnivået i kommunale barnehager blitt ytterligere forbedret. I snitt har bemanningen blitt styrket fra 5,7 til 5,6 barn per ansatt i grunnbemanningen, mens normkravet tilsier at det skal være maksimalt 6 barn per ansatt. I 2020 var det kun én kommune med private barnehager som i gjennomsnitt ikke oppfylte bemanningsnormen i egne kommunale barnehager. I 14 kommuner er normen i snitt akkurat oppfylt, mens i øvrige kommuner er bemanningsnivået bedre enn normkravet tilsier. I 2022 baseres driftstilskuddet til de private barnehagene på kommunale regnskapstall for 2020. Private barnehager vil derfor få tilskudd som gir gode forutsetninger for å oppfylle normkravet i 2022.
Siden den store majoriteten av kommunene oppfylte bemanningsnormen i egne barnehager i 2019, er det få kommuner som i gjennomsnitt oppfyller normen i 2020, som ikke også gjorde det i 2019. Den isolerte effekten på de private barnehagenes tilskudd av at flere kommuner oppfyller normen i 2020, er derfor trolig begrenset. Kunnskapsdepartementet har ikke anslått hvor stor denne effekten vil være. Departementet har ikke oversikt over gjennomsnittlige lønnskostnader for barnehageansatte på kommunenivå. Departementet har derfor heller ikke forutsetninger for å utarbeide gode anslag for et begrenset antall enkeltkommuner.
Jeg vil avslutte med å si at selv om innføringen av bemanningsnormen var i tråd med prinsippene for finansiering av kommunesektoren, så vet vi at det var flere kommuner som hadde økte kostnader knyttet til innføringen av normen som de ikke ble kompensert for i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) har regjeringen foreslått å styrke kommunenes frie inntekter med 3,6 milliarder kroner. 2 av disse milliardene kommer i tillegg til forslaget fra Solberg-regjeringen i Prop. 1 S (2021-2022) I forslaget om styrkingen av kommuneøkonomien har regjeringen tatt hensyn til at kommuner har hatt kostnader til økt grunnbemanning og flere pedagoger i barnehagene de siste årene. Den styrkede finansieringen av barnehagenormene vil også over tid komme private barnehager til gode i form av økte tilskudd.