Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:385 (2021-2022)
Innlevert: 16.11.2021
Sendt: 17.11.2021
Besvart: 26.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Hva er status i fremdriften vedrørende etableringen av den felles norsk–svenske politistasjonen på Magnormoen, og hva gjør statsråden for å sikre en raskest mulig realisering av politistasjonen?

Begrunnelse

Kriminelle kjenner ingen landegrenser. Grenseoverskridende kriminalitet blir stadig mer utbredt og stadig mer kynisk. Derfor er det viktig å bedre samarbeidet mellom Norge og andre land i kampen mot organisert internasjonal kriminalitet. FrP har alltid vært opptatt av trygghet og sikkerhet i hverdagen. I den forbindelse så er det viktig å trygge og sikre våre grenseoverganger.
Norsk og svensk politi har i lengre tid hatt et sterkt ønske om bedre samarbeid, ved å opprette en felles norsk–svensk politistasjon på Magnormoen i Eda og Eidskog kommuner. Fremskrittspartiet fikk i forhandlinger med den forrige regjeringen gjennomslag for at det skal etableres en felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen. Det ble sikret midler til etableringen i statsbudsjettet både for 2020 og 2021.
Det var en lang og omfattende prosess før vi i august i år endelig klarte å få den forrige regjeringen til å fatte vedtak om at politistasjonen skal bygges. Følgelig så er Frp opptatt av å følge fremdriften og sørge for en raskest mulig realisering av politistasjonen på Magnormoen.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: I januar 2017 ble det besluttet at Magnormoen lensmannskontor skulle opprettes. Det har vært bred politisk enighet om at politistasjonen bør realiseres så raskt som mulig. Siden januar 2017 har Fremskrittspartiet (Frp) hatt fire justisministre, frem til Frp gikk ut av regjering 24. januar 2020. Tidligere justis- og beredskapsminister Monica Mæland fra Høyre varslet 23. august 2021 at prosjektet var kommet videre, og en norsk-svensk politistasjon skal bygges på grensen. Etter prosessen gjennom disse årene kan bygging av politistasjonen tidligst komme i gang sommeren 2022.

Jeg er opptatt av å sikre raskest mulig realisering av politistasjonen. Derfor tok jeg tidligere i høst initiativ til å undersøke om politistasjonen kan etableres før nytt bygg står klart, på en midlertidig lokasjon.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har følgelig bedt Politidirektoratet (POD) om å utrede muligheten for etablering av et midlertidig polititjenestested i Innlandet politidistrikt. POD vurderer om et eventuelt nytt midlertidig tjenestested kan være i operativ drift i løpet av 2022 og frem til ferdigstillelse av en ny norsk-svensk politistasjon på grensen. Politiressursene ved en eventuell midlertidig politistasjon skal kunne arbeide med grensekryssende kriminalitet.

Status for fremdrift er ellers at JD i brev til Statsbygg 15. september 2021 har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide forprosjekt for en felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen. Det planlegges for å realisere politistasjonen som et nybygg på grenselinjen mellom Norge og Sverige. JD har bedt Statsbygg om at forprosjektet skal foreligge fortrinnsvis første halvår 2022.