Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:452 (2021-2022)
Innlevert: 23.11.2021
Sendt: 23.11.2021
Besvart: 30.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Vil statsråden sørge for at foreldre får dekt inntektstap eller refundert foreldrebetaling for timene PBL-barnehagene holder stengt fra kommunene, at kommunene videre får refundert dette og/eller driftstilskudd fra barnehagene som holder stengt, og hvordan vurderer statsråden lovligheten av PBL sin aksjon?

Begrunnelse

Onsdag 24. november er det varslet at private barnehager organisert i Private barnehagers landsforbund (PBL) vil stenge dørene kl. 14.00 i en historisk lockout mot norske barnehagebarn. Bakgrunnen er den varslede reduksjonen i pensjonstilskudd i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett og i tilleggsproposisjonen fra regjeringen Støre.
Det er dokumentert at omtrent 90 pst. av de private barnehagene får mer i tilskudd enn barnehagene faktisk bruker på pensjon til de ansatte. I 2019 fikk barnehagene nesten 1 milliard mer enn de brukte på pensjon.
I følge barnehageloven skal offentlige tilskudd og foreldrebetaling komme barna til gode. Ved en slik urettmessig stenging av barnehagene vil disse midlene altså ikke komme barna til gode. Foreldre vil også kunne få et inntektstap når barnehagene holder stengt. Det synes ikke å foreligge en unnskyldelig årsak som bemanningsmangel, sykdom, eller lignende, som evt. kan frita de private barnehagene for ansvaret ovenfor barn, foreldre og myndigheter ved å holde barnehagene stengt.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Alle barnehager skal ha vedtekter som gir opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Vedtektene skal blant annet opplyse om hvilken åpningstid barnehagen har, jf. barnehageloven § 8. Barnehager som ikke følger åpningstiden som er fastsatt i vedtektene, bryter vedtektene og dermed kontrakten som de har med foreldrene. Private Barnehagers Landsforbunds aksjon kan føre til at svært mange private barnehager bryter kontrakten de har med foreldrene. Dette er et avtalerettslig forhold mellom foreldrene og den enkelte barnehage.
Barnehagenes åpningstid er ikke direkte regulert i barnehageloven eller forskriftene til loven. Kommunen har derfor ikke hjemmel til å ilegge reaksjoner på bakgrunn av en midlertidig redusert åpningstid en dag. Jeg kan derfor ikke be kommunen om å følge opp alle private barnehager som deltar i aksjonen.
De private barnehagene er i hovedsak offentlig finansiert og de utfører en viktig velferdstjeneste på vegne av kommunen. Tilskuddet de private barnehagene mottar, er basert på at de gir et pedagogisk heldagstilbud til barna. Jeg kan ikke se at en åpningstid til klokken 14 legger til rette for dette. Jeg synes derfor at det er svært uheldig at Private Barnehagers Landsforbund arrangerer en aksjon som setter mange foreldre i en vanskelig situasjon i en presset hverdag.
Regjeringen jobber med å få på plass et regelverk som i enda større sørger for at skattebetalernes og foreldrenes penger kommer barna til gode, slik at alle barn får et godt barnehagetilbud. Da er det bedre med dialog enn aksjoner.