Skriftlig spørsmål fra Tore Grobæk Vamraak (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:468 (2021-2022)
Innlevert: 25.11.2021
Sendt: 25.11.2021
Besvart: 01.12.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Tore Grobæk Vamraak (H)

Spørsmål

Tore Grobæk Vamraak (H): Vil statsråden tillate at OsloMet gjennomfører en sentralisering av studieplasser og legger ned studieplasser i Akershus for å flytte dem til Oslo?

Begrunnelse

I 2008 ble Høyskolen i Oslo og Høyskolen i Akershus slått sammen. En avgjørende forutsetning for denne avtalen var enigheten om fremtidig lokalisering av studenter og ansatte. Den signerte avtalen slår fast at «de to stedene for lokalisering som finnes i dag skal videreføres, og fremtidig vekst i antallet studieplasser skal skje ved begge studiestedene».
De to siste årene har det pågått en prosess der administrasjonen har forsøkt å minimere aktiviteten på Romerike. I styremøte 8. desember skal styret i OsloMet beslutte endelig lokalisering. Dersom administrasjonens anbefalinger blir vedtatt betyr dette at man vil gå fra dagens 3300 studenter på Romerike til kun 1700. Det er en halvering. Det er også langt unna den avtalen som ble inngått i 2008 der det egentlig skulle vært sterk vekst i antall studenter. Resultatet er at studieplassene sentraliseres i Oslo.
Det er også viktig å få med at studentene selv ønsker seg til Lillestrøm, og har vedtatt dette i studentparlamentet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg er kjent med den pågående prosessen ved OsloMet for å avklare hvor universitetet skal lokaliseres på Romerike når leiekontrakten på nåværende studiested Kjeller utløper ved utgangen av 2024. Kunnskapsdepartementet har hatt dialog med OsloMet om denne saken, og forutsetningen er at utredningsarbeidet fram til universitetets beslutning om anbefalt konseptvalg gjennomføres innenfor rammene av utredningsinstruksen og instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Spørsmålet om fordeling av studieplasser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for valg av konsept. Etter at universitetets styre har gjort sitt vedtak, skal saken forelegges Kunnskapsdepartementet, som i tråd med nevnte regelverk skal vurdere saken og fatte endelig beslutning om valg av konsept. Vi er orientert om at styret vil behandle saken i møte 8. desember.
Ettersom saken ennå ikke er forelagt departementet, vil jeg i tråd med dette avvente styrets vedtak, som vil være en viktig del av grunnlaget for departementets beslutning.