Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:506 (2021-2022)
Innlevert: 26.11.2021
Sendt: 29.11.2021
Besvart: 03.12.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Hvordan vil statsråden sørge for at skoler ikke fortsetter å gjøre inngrep i ytringsfriheten til ungdomspartiene?

Begrunnelse

Den siste tiden har ungdomspartiene Unge Venstre og FpU blitt bortvist fra skoler, som følge av at de har delt ut materiell eller hatt oppe skilt hvor det fremgår at de ønsker å legalisere cannabis. Dette har i det siste skjedd henholdsvis i Kristiansand og i Oslo.
Ytringsfriheten er en fundamental del av vårt demokrati og vår rettsstat, noe som kommer til uttrykk i Grunnloven § 100. Slike bortvisninger utgjør et alvorlig inngrep ytringsfriheten til ungdomspolitikerne, og kan være med på å begrense det demokratiske engasjementet deres. Ytringsfrihet er også en grunnleggende menneskerettighet, jf. EMK art. 10.
Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner har i svar på skriftlig spørsmål uttalt at utdeling av politisk materiell ikke er brudd på opplæringsloven. Etter forarbeidene til oppll. § 9-6 at bestemmelsen er ment å ramme kommersielle budskap. Politiske budskap omfattes ikke av bestemmelsen. Det foreligger dermed ikke lovhjemmel for å bortvise ungdomspolitikerne på grunn av uttrykk av lovlig politisk mening om rus etter opplæringsloven.
Det er ikke noe nytt at ungdomspartier blir bortvist. Unge Venstre ble i 2019 forsøkt forhindret fra å benytte seg av materiell påskrevet "legalize it" på en rekke videregående skoler over hele landet. Det fikk mye medieoppmerksomhet. Problemet er at skolene ikke føyer seg etter klargjøring fra verken ansvarlig statsråd ei eller flere prominente jurister, som har vært tydelige på at denne typen ytringer må respekteres og ivaretas.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Jeg ønsker å understreke at ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet som er vernet både av en egen bestemmelse i Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10. Politiske ytringer er en del av vårt demokratiske system og har nettopp et særskilt vern etter bestemmelser som nevnt. Vi kan ikke forby meninger som vi ikke liker, heller ikke politiske. Politiske meningsytringer som vi misliker må møtes med motargumenter. Ungdomspartier må ha rett til å fremføre synspunkter til støtte for legalisering av cannabis, også på skoler gjennom debatter. Det skal svært mye til før ytringer kan stanses. Det må i så fall dreie seg om helt ulovlige ytringer. Jeg understreker samtidig at skolene selv må kunne styre når og i hvilke sammenhenger politiske ungdomspartier blir gitt adgang til skolen. Dette har med skolens planlegging av undervisningen og egen arbeidsdag å gjøre.