Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:521 (2021-2022)
Innlevert: 29.11.2021
Sendt: 29.11.2021
Besvart: 02.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Mottar kommunene fulle tilskudd for asylmottak hvor belegget er redusert som følge av smitteverntiltak, og hvilke vurderinger ligger eventuelt til grunn for at tilskuddet ikke er avkortet?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller har fått indikasjoner på at tilskuddet til kommuner med asylmottak, har blitt utbetalt uforandret under pandemien. Dette til tross for at man på bakgrunn av smitteverntiltak i høyden har kunnet benyttet halvparten av mottaksplassene.
Det er av interesse å vite hvilke vurderinger som ligger til grunn for en slik eventuell praksis, hvorfor man har kommet til at staten skal betale kommunene tilskudd for plasser som ikke benyttes.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Tilskudd til vertskommuner for asylmottak (vertskommunetilskuddet) skal dekke kommunenes utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. I tillegg til et grunntilskudd per mottakskommune, gis det et tilskudd per plass. Tilskuddet er differensiert etter type mottaksplass. Tilskuddet og satsene er beskrevet i Prop. 1 S, under kap. 490, post 60, og forvaltes av UDI i tråd med gjeldende retningslinjer. Tilskuddsordningen er ikke endret som følge av pandemien, og kommunene får utbetalt tilskudd per plass. For å ivareta smittevern er det lavere kapasitetsutnyttelse i mange mottak sammenliknet med en normalsituasjon, men det er også grunn til å anta at vertskommunene har hatt ekstra kostnader i forbindelse med pandemien.

Det er flere grunner til at departementet ikke har vurdert å endre tilskuddsordningen under den pågående pandemien. Vertskommunetilskuddet har som formål at staten skal dekke kommunens utgifter som vertskommune for et asylmottak. Det er derfor viktig at tilskuddet ikke endres uten at vi har fakta om kommunenes eventuelle endrede utgifter. Det er videre viktig at kommuner og mottaksoperatører har forutsigbarhet ved inngåelse av kontrakt om drift av mottak. Tilskuddet bør derfor ikke endres for ofte.

Kommunen er i dag forpliktet til å ha et tjenesteapparat som kan håndtere det antallet beboere mottaket har kapasitet til. Kommunene kan ikke bygge opp og ned sitt tjenesteapparat like fort som beboere flytter inn og ut av mottak. Det er mange årsaker til at belegget ved det enkelte asylmottak vil variere mye over tid. Gjeldende smittevernråd som følge av pandemien er kun en av disse årsakene. Dersom vertskommunetilskuddet ble utbetalt etter belegg ville dermed tilskuddet kunne svinge mye i løpet av kort tid, og skape større uforutsigbarhet for kommunen enn i dag. Det er grunn til å tro større uforutsigbarhet også vil svekke kommunenes muligheter for god planlegging og tilpasning, og dermed kunne føre til økte kostnader for kommunene.