Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:522 (2021-2022)
Innlevert: 29.11.2021
Sendt: 29.11.2021
Besvart: 02.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Kan statsråden garantere at det ikke under noen omstendighet vil bli gitt oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening til pårørende av barnet som nylig ble hentet fra Syria?

Begrunnelse

Det vises til saken som har vært bredt omtalt i media inneværende uke, hvor norske myndigheter har hentet et norsk barn fra Syria.
Etter det som har blitt opplyst i media, var dette et foreldreløst barn som man ved hjelp av DNA har fastslått at kvalifiserer til norsk statsborgerskap. Det er derfor ønskelig med en avklaring på om det vil kunne bli aktuelt å innvilge opphold på grunnlag av familiegjenforening, dersom det skulle vise seg at dette barnet allikevel har pårørende som er i live.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Etter gjeldende rett kan foreldre og helsøsken til norske barn på nærmere bestemte vilkår få familiegjenforening med barnet i Norge (i den grad disse ikke selv er norske statsborgere). Norske myndigheter er i tilfellet representanten Wiborg viser til ikke kjent med at barnet har noen slike familiemedlemmer i live. Familiegjenforening med andre pårørende gis bare helt unntaksvis.

Dersom det skulle dukke opp hittil ukjente familiemedlemmer eller pårørende, må det vurderes konkret om det skal gis familiegjenforening. I tilfeller hvor familiemedlemmet eller den pårørende har eller har hatt tilknytning til ISIL, vil saken alltid vurderes etter regelverket om grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Utlendingsloven § 126 fastsetter at tillatelser kan nektes av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, selv om søknadene ellers kunne blitt innvilget etter utlendingsregelverket. Departementet har også instruert UDI spesielt om slike saker i GI-02/2019. I instruksen står det:«Overfor utlendinger som har oppholdt seg i tidligere ISIL-kontrollerte områder, eller har annen tilknytning ISIL eller andre terrornettverk i Syria og Irak, skal det treffes vedtak om å avslå søknader om oppholdstillatelse […], dersom det er adgang til dette i henhold til utlendingsloven og utvisning ikke vil være i strid med Grunnloven eller Norges internasjonale forpliktelser.»