Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:538 (2021-2022)
Innlevert: 01.12.2021
Sendt: 01.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Hvis budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV blir vedtatt i Stortinget vil påløpte skatter og avgifter øke med om lag 8,7 milliarder kroner i 2022.
Når var sist skatter og avgifter ble økt med så mye fra et år til et annet?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Åtte av ti får lavere eller uendret skatt sammenlignet med en videreføring av dagens skatteregler. De som får lettelse, får om lag 1 800 kroner mindre skatt i gjennomsnitt, og har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 435 000 kroner. De som får skatteskjerpelser, har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 1,1 mill. kroner. 32 300 færre skattytere må betale formuesskatt som følge av økt bunnfradrag.
I budsjettet for 2001 foreslo Stoltenberg I-regjeringen skatte- og avgiftsøkninger på om lag 12 mrd. kroner (om lag 18 mrd. 2022-kroner ved justering med konsumprisindeksen). I budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble det enighet om å redusere påløpt proveny med 0,2 mrd. kroner (om lag 0,3 mrd. 2022-kroner) sammenlignet med regjeringens forslag. I tillegg kommer effekten av økt utbytte fra statsselskapene, til sammen 0,4 mrd. kroner påløpt i 2001 (om lag 0,6 mrd. 2022-kroner).