Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:613 (2021-2022)
Innlevert: 08.12.2021
Sendt: 08.12.2021
Besvart: 15.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I dag bruker vi bare halvparten av kapasiteten på NorthSeaLink til England. Norske forbrukere opplever nå rekordhøye strømpriser, og dette skyldes blant annet at utenlandskablene knytter oss til høye kraftpriser i Europa.
Hvordan vil strømprisene påvirkes av at NorthSeaLink går med full effekt og når forventer statsråden at dette vil skje?

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Mellomlandsforbindelsen North Sea Link (NSL) mellom Norge og Storbritannia er bygget med en kapasitet på 1 400 MW. Kabelen ble satt i prøvedrift 1. oktober i år. Etter planen ble den først satt i drift med 700 MW før den tilgjengelige kapasiteten gradvis skulle øke fram til ordinær drift innen utgangen av året. I en markedsmelding 6. desember meldte Statnett at det på grunn av tekniske problemer vil være 700 MW tilgjengelig kapasitet på kabelen frem til midten av februar 2022.

I konsesjonssøknaden for kablene til Tyskland og Storbritannia beregnet Statnett at norske kraftpriser i gjennomsnitt vil øke med 4 øre per kWh i 2020 og med i overkant av 3 øre per kWh i 2030 som følge av den økte utvekslingskapasiteten. Det ble anslått at prisvirkningene i enkeltperioder og -år kan være større eller mindre. Gjennomsnittsanslaget ikke er representativt for dagens kraftsituasjon. Flere analysemiljøer har i det siste lagt frem anslag på prisvirkningene av utenlandskablene.

Det er mange faktorer som påvirker de norske kraftprisene, blant annet innenlandske variasjoner i nedbør, vind og temperaturer. Gjennom mellomlandsforbindelsene påvirkes norske kraftprisene av kraftsituasjonen i Europa, særlig de sørlige delene av Norge. Her spiller blant annet gass-, kull- og CO2-priser inn på prisnivået, i tillegg til værforhold. Hvordan kapasitetsøkningen på NSL vil påvirke strømprisen i Norge vil avhenge av hvordan disse ulike faktorene er på det aktuelle tidspunktet. På lengre sikt vil utviklingen i strømprisen også avhenge av utviklingen i kraftproduksjon, forbruk av kraft og nettforsterkninger.

I regjeringens tiltredelseserklæring peker vi på at rimelig fornybar kraft skal forbli et konkurransefortrinn for norsk industri og at nye mellomlandsforbindelser til utlandet skal ikke godkjennes i denne stortingsperioden.