Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:682 (2021-2022)
Innlevert: 14.12.2021
Sendt: 15.12.2021
Besvart: 21.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Viser til NTB sin sak 14.desember om at Jens Stoltenberg vil bli ny sentralbanksjef. I saken har Stoltenberg skriftlig meddelt NTB «Jeg ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om jeg ville vurdere å søke stillingen». Dette medfører et behov for noen avklaringer, og det er interessant å blant annet vite nøyaktig når det skjedde, hvilke andre som ble kontaktet, og om dette var en oppfordring som var avklart og kom direkte fra politisk ledelse.
Kan finansministeren redegjøre for prosessen som har vært?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Ansettelse av sentralbanksjef besluttes av Kongen i statsråd, jf. sentralbankloven § 2-9 første punktum. Finansdepartementet er saksforberedende organ.
Utgangspunktet for departementets rekrutteringsprosesser er at det utarbeides en kunngjøringstekst, som beskriver innholdet i og kravene til stillingen. Forut for utforming av kunngjøringsteksten for stillingen som sentralbanksjef gjennomførte departementet samtaler med en rekke relevante personer, fra hovedstyret, ledelsen i Norges Bank, NBIM, relevante fagavdelinger i departementet og Norges Banks representantskap. Formålet med slike samtaler er å få et best mulig grunnlag for utforming av innholdet i kunngjøringsteksten. Samtalene ble avholdt sammen med rekrutteringsbyrået Backer Skeie, som bistår departementet i den aktuelle rekrutteringsprosessen. Sentralbanksjefen og lederen for representantskapet ble også invitert særskilt til å gi innspill til hvilke krav vi burde stille, slik det følger av forarbeidene til sentralbankloven. Stillingen som sentralbanksjef ble lyst ut 10. november med søknadsfrist 9. desember.
Som for alle rekrutteringer søker departementet å finne den best kvalifiserte personen til stillingen som sentralbanksjef. Prinsippet i staten, om at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes, legges til grunn også ved ansettelse av sentralbanksjef. Departementet ønsket et bredt tilfang av kvalifiserte søkere, og arbeidet sammen med rekrutteringsbyrå aktivt med søk etter potensielle kandidater. Flere potensielle kandidater som ble vurdert til å ha en relevant bakgrunn sett hen til kravene til stillingen ble kontaktet. Det ble avholdt uformelle samtaler for å avklare interesse og svare på spørsmål om stillingen og kravene i kunngjøringen. Denne typen tidlig kontakt og dialog er fortrolig. Flere kandidater ble oppfordret til å søke stillingen. Det er kjent gjennom media at to av disse valgte å søke, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Det er etablert praksis at finansråden leder arbeidet med å rekruttere ledere av avdelingene i departementet, i underliggende virksomheter og for stillingene som sentralbanksjef og visesentralbanksjefer i Norges Bank. Finansråden holder meg orientert underveis i prosessen og fremmer forslag til ansettelse til meg. I tråd med dette har jeg blitt orientert om bl.a. hvem departementet har vært i kontakt med og hvem som er blitt oppfordret til å søke. Jeg har ikke selv vært i kontakt med verken søkere eller potensielle søkere om stillingen.