Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:696 (2021-2022)
Innlevert: 15.12.2021
Sendt: 16.12.2021
Besvart: 20.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Hvilke grep vil statsråden ta for å gi UDI og UNE mer fleksibilitet i tolkningen av underholdskravet under koronapandemien, som med dagens tolkning fører til utvisning av produktive innbyggere som gründeren Kyle Havlicek-McClenahan?

Begrunnelse

Amerikaneren Kyle Havlicek-McClenahan har drevet sitt eget oppstartsselskap i Norge. Havlicek-McClenahan er molekylærbiolog med utdanning fra blant annet NTNU og har bodd 8 år i Norge. Han hadde i utgangspunktet en avtale med selskapet han jobbet i om at han kunne fakturere 260 000 kroner i året for jobben han gjorde. I koronaåret 2020 falt inntekten under underholdskravet på 254 000 kroner, og UDI informerte han derfor om at han måtte forlate landet.
I 2021 kan Havlicek-McClenahan vise til en inntekt på 345 000 kroner, men det har ingen påvirkning på utvisningsvedtaket. På spørsmål fra gründermagasinet Shifter svarer UNE at:

«Selv om korona-situasjonen har gjort det vanskelig for mange selvstendig næringsdrivende, inkludert Kyle, er det likevel et vilkår at utlendingen må oppfylle underholdskravet for den perioden han eller hun har søkt for».

Det ser altså ut til at dagens regelverk ikke gir UDI det skjønnet som trengs for å gi Havlicek-McClenahan muligheten til å få endret status basert på et helt unntaksmessig år i norsk økonomi og en inntekt i 2021 på godt over underholdskravet. Han og mange med han er kompetente arbeidsressurser som Norge trenger for å skape de nye arbeidsplassene et samlet Storting er enige om at vi trenger. Det er klart at den absolutte tolkningen av underholdskravet gir UDI og UNE liten anledning til å utvise skjønn i saken.
Under pandemien har det offentlige tilpasset regelverk for å ta høyde for en helt ekstraordinær situasjon i norsk arbeidsliv. Dette gjelder blant annet permitteringsregelverket, rett til dagpenger, sykepenger, men også flere andre ordninger. Denne fleksibiliteten har vært viktig for å skåne vanlige arbeidstakere for effektene av pandemien. Dette bør også være mulig i denne saken.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Innledningsvis vil jeg for ordens skyld understreke at jeg ikke kan gå inn i enkeltsaker som dette etter utlendingsloven, og at jeg derfor heller ikke kan kommentere den aktuelle saken nærmere.

Når det er sagt, har jeg stor forståelse for at pandemien har satt mange i en vanskelig situasjon økonomisk, og at dette får store konsekvenser for dem som rammes. Dette gjelder ikke minst når bortfallet av inntekt får konsekvenser for adgangen til å oppholde seg i Norge.

Hensikten med underholdskravet er, som kjent, at utlendinger som kommer til Norge, som hovedregel skal være selvforsørget og ikke bli en belastning for det norske velferdssamfunnet. Dette er et grunnleggende prinsipp som det er bred politisk enighet om. For å få oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende, er det en forutsetning at underholdet i det vesentlige vil være sikret gjennom ervervsvirksomheten. Det stilles derfor krav om at det er økonomisk grunnlag for virksomheten.

Eventuelle unntak fra underholdskravet må vurderes opp mot de samfunnsmessige omkostningene det vil ha dersom utlendingen ikke klarer å oppnå tilstrekkelig inntekt etter pandemien og må få støtte fra det offentlige. Hensynet til den enkelte utlending og til Norges behov for denne type arbeidsinnvandring må veies opp mot de negative samfunnsøkonomiske konsekvenser det vil ha dersom det gis fornyet oppholdstillatelse i saker der det ikke lenger er økonomisk grunnlag for driften av virksomheten.

Regjeringen har ikke funnet grunn til å fravike hovedregelen om underholdskravet for selvstendige næringsdrivende så langt under pandemien. Det gjorde for øvrig heller ikke Regjeringen Solberg. Vi vurderer imidlertid fortløpende behovet for unntak eller tilpasninger i regelverket som følge av pandemien.