Skriftlig spørsmål fra Rune Støstad (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2021-2022)
Innlevert: 26.01.2022
Sendt: 27.01.2022
Besvart: 04.02.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Rune Støstad (A)

Spørsmål

Rune Støstad (A): Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at «null-pluss» alternativet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut?

Begrunnelse

I rundt 20 år har det foregått debatt og utredninger om framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Ny sykehusstruktur skal bidra til å gi Innlandets befolkning gode og framtidsrettede spesialisthelsetjenester.
Den 15. juni 2021 vedtok foretaksmøtet og helseminister Bent Høie modellen som skulle ligge til grunn for konseptfasen. Den modellen innebærer nytt Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus i Lillehammer, elektivt sykehus til Elverum og lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland. Modellen har bred oppslutning i Innlandet.
I tillegg vedtok helseministeren at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ), jf. veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.
I etterkant av vedtaket i foretaksmøtet i juni 2021 har det vært skifte av regjering, og sykehussaken i Innlandet er også omtalt i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen vil sørge for at «null-pluss» alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut.

Den 10. januar i år er saken oppe i foretaksmøtet, der det ble vedtatt at "null-pluss" alternativet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut.
Etter foretaksmøtet 10. januar har det gjennom media oppstått usikkerhet rundt saken. Enkelte prøver å skape et bilde av at sykehusstrukturen igjen er i spill og at statsråden har lagt opp en annen prosess enn det tidligere helseminister Høie la opp til. Derfor er det behov for en avklaring fra statsråden på om prosessen i Innlandet avviker fra andre tilsvarende prosesser og fra gjeldende veileder som gjelder i endring av sykehusstruktur.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Vedtaket i foretaksmøtet 15. juni 2021 om videreutvikling av Sykehuset Innlandet ligger fast. Helse Sør-Øst skal følge ordinære prosesser for planlegging og de har nå satt i gang det neste steget i planprosessen – konseptfasen. Her vil Helse Sør-Øst videreføre arbeidet med å videreutvikle sykehuset. Ny struktur tilsier et Mjøssykehus i Moelv, med en samling av de mest spesialiserte tjenestene. Samtidig planlegges det for et godt tilbud av spesialisthelsetjenester på sykehusene i Lillehammer, Elverum og Tynset, ved lokalmedisinske sentra, ved distriktspsykiatriske sentra og med et desentralisert poliklinisk tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge.
Det har pågått diskusjoner og utredninger over flere år som har vist at det er behov for å samle spesialiserte sykehusfunksjoner i Innlandet. Dagens funksjonsfordeling mellom sykehusene innebærer at ingen av sykehusene kan gi et komplett tilbud med tverrfaglig diagnostikk og behandling. Resultatet er at pasientforløpene blir stykket opp og pasienter må transporteres mellom sykehusene for undersøkelser og behandling. I det nye Mjøssykehuset skal de spesialiserte funksjonene innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling samles.
En endring av sykehusstrukturen og etableringen av Mjøssykehuset vil innebære endringer for innbyggere, ansatte i sykehusene og for samfunnet som helhet. Regjeringen er opptatt av at alternativene i konseptfasen blir utredet på en tilstrekkelig og sammenlignbare måte. Derfor har jeg i foretaksmøtet 10. januar i år stadfestet at det såkalte "null-pluss"- alternativet skal utredes fullt ut, slik det også står i Hurdalsplattformen. Utredningen av et null-alternativ er i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, hvor det legges til grunn utredning av et nullalternativ i første steg i konseptfasen. Utredning av nullalternativ gjennomføres også i statlige prosjekter. Et nullalternativ skal ta utgangspunkt i dagens løsninger og lokalisering. For å gjøre nullalternativet sammenlignbart med de andre alternativene skal nullalternativet også sikre forsvarlig drift og framtidig kapasitetsbehov, og ha en like lang levetid som de andre alternativene. Bygningsmassen ved sykehuset i Hamar er i dårlig stand og har en relativt kort gjenstående levetid. Nullalternativet i konseptfasen for Sykehuset Innlandet omtales derfor som et null-pluss alternativ, da det forutsetter et nybygg til erstatning for sykehuset i Hamar i tillegg til videreføring av øvrige sykehus.
Ny struktur med Mjøssykehuset i Moelv ligger fast og null-pluss utredes fullt ut for å få et sammenligningsgrunnlag. Slik får vi et godt grunnlag for å fatte et godt vedtak om hvordan Innlandets befolkning skal få et best mulig framtidig sykehustilbud.