Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1272 (2021-2022)
Innlevert: 15.02.2022
Sendt: 15.02.2022
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 03.03.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Vil statsråden se på muligheten for å endre grunnrentebeskatningen knyttet til fastprisavtaler på strøm for forbrukerkunder slik at disse kontraktene kan bli mer attraktive for forbrukere?

Begrunnelse

De svært høye prisene på strøm har den siste tiden vist at det er svakheter i kraftmarkedet som rammer forbrukerne hardt. Forhåpentligvis vil strømprisene synke utover våren og dette vil da kunne medføre en større etterspørsel etter fastprisavtaler for strøm. Dette er avtaler som ikke har vært særlig vanlig i forbrukermarkedet tidligere.
Det som hindrer kraftprodusenter i å tilby lengre fastpriskontrakter til strømsalgselskapene er at kraftprodusentene blir skattlagt etter spotpris og ikke den aktuelle kontraktspris. Dette gjør at få produsenter tilbyr den type kontrakter fordi risikoen blir for stor.
Ved avtaleinngåelse med kraftkrevende industri som går lenger enn 7 år, er det kontraktsverdien som ligger til grunn for grunnrentebeskatningen. Inngår kraftselskapet derimot en fastprisavtale med en privat forbruker vil det være spotprisen som legges til grunn og ikke kontraktsverdien. Dette vil være en usikkerhet for selger og vil kunne medføre at en fastprisavtale på strøm blir høyere enn nødvendig.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Denne regjeringen er opptatt av at norsk industri og norske forbrukere skal ha tilgang på rimelig norsk kraft. Strøm er et nødvendighetsgode, som vi har som følge av kloke valg de før oss har tatt. Denne arven ønsker vi å ta videre, og har varslet flere grep som vil kunne sikre rimelig kraft også fremover.
På grunn av de ekstraordinære strømkostnadene har vi innført støtteordninger med mål om å hjelpe husholdningene med regningen, slik at det blir litt mindre vanskelig. Regjeringen har og i vårt første statsbudsjett redusert elavgiften med 47 pst. i vintermånedene januar–mars, og 9 pst. resten av året, sammenlignet med 2021 (prisjustert).
Vannkraften er en felles ressurs. Den ekstraordinære avkastningen (grunnrenten) fra vannkraften kommer både vertskommuner, eierkommuner og staten til gode. Både skatteregler og eierskap bidrar til dette. Gjennom grunnrenteskatt sikrer vi fellesskapet en høyere andel av grunnrenten uten å svekke selskapenes insentiv til å gjøre lønnsomme investeringer. Disse inntektene er viktige for å finansiere gode tilbud for folk lokalt i hele landet.
Jeg er enig i at de svært høye prisene på strøm som har vært den siste tiden rammer den norske forbrukeren hardt. Med dagens høye prisnivå er det særlig viktig at forbrukerne får god informasjon som grunnlag for å ta bevisste valg om strømavtaler. Kunder som har en økonomi som ikke tåler store svingninger i strømprisene bør ha mulighet til å tegne forsikring gjennom reelle fastprisavtaler som er forståelige og lette å skille fra avtaler med variabel pris i strømselskapenes markedsføring.
Erfaringene fra denne vinteren kan føre til at flere strømleverandører markedsfører fastprisavtaler, og at flere forbrukere vurderer slik prissikring. Regjeringen vil også gå grundig inn i dette, for å se om det finnes politiske grep eller regelendringer som kan gjøres for å legge til rette for dette i enda større grad enn i dag. Regjeringen ønsker at fastprisavtaler skal være et reelt alternativ for norske husholdninger. Det er også en god vei å gå når det gjelder å gjøre det enklere og mer oversiktlig for forbrukeren å navigere i strømmarkedet. En forutsetning for at konkurransen i markedet skal fungere, er at folk greier å sette seg inn i de ulike prisene på en enkel måte. Her jobber og regjeringen for å se på om det kan gjøres grep som kommer forbrukeren til gode.
Men nok en gang, regjeringen har et mål om at norske forbrukere også i fremtiden skal ha tilgang på rimelig kraft, og vil vurdere flere grep som kan bidra til å nå dette målet.