Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:1294 (2021-2022)
Innlevert: 16.02.2022
Sendt: 17.02.2022
Besvart: 23.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Gjennom årene har det flere ganger vært avdekket grove ideologiske forhold i større moskeer i Norge, inkludert støtte til drap. De avdekkede forholdene har aldri ført til bortfall av offentlig økonomisk støtte til de aktuelle moskeene.
Kan statsråden redegjør for hvorfor det ikke settes inn undersøkelser og sanksjoner overfor aktuelle muslimske trossamfunn, og vil statsråden sørge for likebehandling av ulike trossamfunn enten de er kristne eller muslimske?

Begrunnelse

Jehovas vitner er nå fratatt statsstøtten som trossamfunn grunnet utstøtelse av tidligere medlemmer. Det underlige er dog at det gjennom årene har vært avdekket langt grovere forhold i flere moskeer i Norge uten at dette har fått konsekvenser for disse trossamfunnene. Jeg kan kort nevne noen hendelser:
Moskeen Central Jamaat Ahle-Sunnat, ledet av imamen Nehmat Ali Shah, har åpent støttet en morder i Pakistan som drepte guvernøren Salman Taseer i 2011. Taseer ble drept fordi han var imot dødsstraff for blasfemi. Støtten fremkom i demonstrasjoner både i Oslo og Rawalpindi, Pakistan.
Shahs svigersønn i Norge vil henrette dem som ikke faster i henhold til islams regler, avdekket NRK for noe år siden.
Shah og styreleder i moskeen har uttalt seg slik om jødene: Hitler drepte jødene fordi «de er urolige folk i verden», og islam bakvaskes i mediene «fordi mediene har jødisk bakgrunn». Dette må anses som ren antisemittisme.
I moskeen Tawfiiq Islamsk Senter holdt den tidligere jihad-gruppen Profetens Ummah til, anført av terrordømte Ubaydullah Hussain. Via videroverføring fra England, har den terrordømte Anjem Choudary jevnlig undervist ungdom i moskeen i Oslo. I moskeen ble også en ung kvinnelig norsk narkoman og konvertitt giftet bort på telefon til den landsforviste Omar Cheblal (mai 2015), som ble drept i kamp for IS senere samme år.
Rabitamoskeen, også Oslo, ble i 2014 ført opp på terrorlisten til De forente arabiske emiratene. Dette fordi Emiratene mener moskeen er direkte knyttet til den totalitære bevegelsen Det muslimske brorskapet med mål om at verden skal styres av islamsk lov sharia. En rekke kjente terrorister har hatt tilhold i denne moskeen: Anders Cameroon Østensvig Dale, Hassan Abdi Dhuhulow og Abu Ayub.
Samlet mottok disse tre moskeene over 20 millioner kr i 2021.

Kjersti Toppe (Sp)

Svar

Kjersti Toppe: Lov om trus- og livssynssamfunn (trussamfunnslova) med tilhøyrande forskrift tok til å gjelde 1. januar 2021. Det nye regelverket fastset vilkåra for registrering av, og tilskot til, trus- og livssynssamfunn. Lova klargjer også vilkåra for nekting av tilskot i § 6:

«Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avkortes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser som er nevnt i dette leddet».

Statsforvaltaren fører tilsyn med trus- og livssynsamfunna etter trussamfunnslova. Blir statsforvaltaren kjend med opplysingar som kan gje grunnlag for å nekte tilskot etter trussamfunnslova § 6, skal statsforvaltaren vurdere om det skal gjerast nærare undersøkingar, jf. trussamfunnsforskrifta § 10.
Det er statsforvaltaren som i fyrste hand tar stilling til om det er grunnlag for å nekte eit trus- eller livssynssamfunn tilskot. Barne- og familiedepartementet er klageinstans i saker etter trussamfunnslova, og kan derfor ikkje ta stilling til spørsmål om nekting av tilskot i konkrete tilfelle før det ev. ligg føre ei klagesak til handsaming.
Eg vil understreke på generelt grunnlag at likskap for lova er ein grunnleggjande menneskerett og eit prinsipp i norsk lovgjeving, og inneber at lover skal gjelde likt for alle. Trussamfunnslova er ikkje eit unntak.